Päät­tä­jäl­tä: Hin­nal­la mil­lä hyvän­sä?

Oulus­sa jär­jes­tet­tiin kun­ta­lais­ti­lai­suu­det kau­pun­gin­joh­ta­jan talous­ar­vio­esi­tyk­sen jul­kai­sun jäl­keen. Itse osal­lis­tuin itäi­sen alu­een alue­foo­ru­miin Jää­lis­sä. Tilai­suu­des­sa osal­lis­tu­jil­ta kysyt­tiin mm., mis­tä inves­toin­neis­ta voi­tai­siin luo­pua tai mitä voi­tai­siin lykä­tä. Aktii­vis­ta kes­kus­te­lua käy­tiin esim. lyseon remon­tis­ta. Hin­taa pidet­tiin kova­na, kun tie­de­tään, ettei edes rahal­la lyseos­ta saa nyky­ai­kais­ta oppi­mi­sym­pä­ris­töä. Suo­je­lu­mää­räyk­set estä­vät sen.

Myös val­tuu­tet­tu­jen kes­ken on yri­tet­ty kes­kus­tel­la vaih­toeh­dos­ta, jos­sa lyseo remon­toi­tai­siin sel­lai­seen käyt­töön, joka ei vaa­ti­si kal­liin ruo­ka­lan tai lii­kun­ta­ti­lo­jen raken­ta­mis­ta ja mas­sii­vis­ta ilmas­toin­ti­re­mont­tia. Voi­si­ko lyseon remon­toi­da esim. las­ten kult­tuu­rin kes­kuk­sek­si, jol­loin remont­tiin voi­si saa­da EU-tukea ja han­ke tuki­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ket­ta? Lyseon lak­kaut­ta­mis­ta ei kukaan ole ehdot­ta­nut, vaan vaih­toeh­toi­ses­sa rat­kai­sus­sa raken­net­tai­siin lyseo­lai­sil­le koko­naan uudet, nyky­ai­kai­set ja ehkä suu­rem­mat tilat esim. Rak­si­laan. Lii­kun­ta­pai­kat siel­tä jo löy­ty­vät. Uusien tilo­jen raken­ta­mi­nen oli­si hal­vem­paa kuin van­ho­jen remon­toin­ti kou­luk­si.

Yllät­tä­vää on, että samo­jen puo­luei­den ihmi­set, jot­ka Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon lukioi­den jat­ka­mis­ta puo­lus­taes­sam­me syyt­ti­vät mei­tä sei­niin rakas­tu­mi­ses­ta, ovat nyt itse niin rakas­tu­nei­ta sei­niin, että eivät edes suos­tu kes­kus­te­le­maan vaih­toeh­dois­ta. Ovat muu­ten nyt myön­tä­neet, että olim­me oikeas­sa puo­lus­ta­miem­me lukioi­den tar­peel­li­suu­des­ta. Väes­tö­en­nus­teet sen ker­toi­vat jo tuol­loin, mut­ta kaik­ki eivät suos­tu­neet sitä näke­mään. Lukioi­käis­ten mää­rä Oulus­sa kas­vaa edel­leen ja tar­vet­ta lisä­tä lukio­paik­ko­ja on täl­lä­kin het­kel­lä. Miten var­mis­te­taan, että lukioon halua­vat nuo­ret pää­se­vät opis­ke­le­maan? Opis­ke­lu­paik­ko­ja on saa­ta­va lisää, mut­ta mihin?

Yksit­täi­sil­lä inves­toin­ti- ja remont­ti­pää­tök­sil­lä ei kan­nat­tai­si sitoa käsiä nyt, kun odo­tel­laan kau­pun­gin palk­kaa­man ulko­puo­li­sen sel­vit­tä­jän, ”talou­den­pe­las­ta­ja Laes­te­rän”, sääs­tö­lis­taa. Laes­te­rän omia sano­ja lai­na­ten help­po­ja pää­tök­siä ei tule ole­maan luvas­sa. Oulu tuot­taa jo nyt pal­ve­lut todel­la kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Kun kysyin Laes­te­räl­tä val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa, huo­mioi­ko hän esi­tyk­sis­sään esi­mer­kik­si teke­mien­sä esi­tys­ten lap­si­vai­ku­tuk­set ja vai­ku­tuk­set aluei­den elin­voi­maan, tote­si hän yks­kan­taan ”Ei”. Lis­ta perus­tuu pel­käs­tään euro­las­kel­miin. Kyliä näi­vet­tä­viä kes­kit­tä­mis­esi­tyk­siä on var­mas­ti luvas­sa. Joi­den­kin puo­luei­den val­tuu­te­tut oli­si­vat sil­ti val­mii­ta hyväk­sy­mään lis­tan sel­lai­se­naan.

Laes­te­rän lis­tan tul­tua jul­ki pun­ni­taan­kin puo­luei­den ja päät­tä­jien arvot: Mit­kä ovat nii­tä asioi­ta, joi­den puo­les­ta tais­te­lem­me, vaik­ka ne sääs­tö­lis­tal­ta löy­tyi­si­vät­kin? Kaik­kea ei voi pel­käs­tään eurois­sa mita­ta, vaan tar­vi­taan koko­nai­sar­vioin­tia pää­tös­ten vai­ku­tuk­sis­ta aluei­den yri­tys­ten ja ihmis­ten elä­mään. Sääs­tö­jä on löy­dyt­tä­vä, se on sel­vää, mut­ta ei hin­nal­la mil­lä hyvän­sä.

Sir­pa Tik­ka­la
Kii­min­ki
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta