Päät­tä­jäl­tä: Euro­vaa­lit ovat ilmas­to­vaa­lit

Läm­pi­mät onnit­te­lut kai­kil­le edus­kun­ta­vaa­leis­sa vali­tuk­si tul­leil­le. Toi­von luot­ta­muk­sen saa­neil­le voi­mia ja vii­saut­ta toi­mia oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja roh­keas­ti hyväs­sä yhteis­työs­sä tilan­tees­sa, joka vaa­tii enem­män kuin kos­kaan rat­kai­su­ja myös tule­vien suku­pol­vien hyvän elä­män puo­les­ta.

Haas­teet ovat yhtei­siä koko maa­pal­lol­le, muut­tu­va ilmas­to ja uhkat luon­non moni­muo­toi­suu­del­le eivät tun­ne val­tioi­den rajo­ja. Omaa lähi­pii­riä, kun­taa ja edus­kun­taa laa­jem­min pää­sem­me kaik­ki vai­kut­ta­maan tou­ko­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa. Eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­sek­si kan­sain­vä­li­sen pää­tök­sen­teon tekee Suo­men puheen­joh­ta­juus­kausi EU-neu­vos­tos­sa.

Suo­men oma­kin etu on vaa­tia tiuk­ko­ja ilmas­to­ta­voit­tei­ta. Yri­tyk­sil­läm­me on tar­jo­ta puh­taam­pia ympä­ris­tö­rat­kai­su­ja ja tek­no­lo­gi­aa. Nyt on aika ottaa ne käyt­töön. Kävin vii­me syys­kuus­sa tutus­tu­mas­sa EU-par­la­men­tin toi­min­taan ja olin seu­raa­mas­sa siel­lä myös ryh­mä­ko­kous­ta. Kyl­lä, siel­lä kes­kus­tel­tiin ihan mei­tä kaik­kia arjes­sam­me kos­ke­vis­ta asiois­ta. EU-logo löy­tyy myös aika mones­ta hyväs­tä hank­kees­ta. Euroo­pan maa­seu­dun kehit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to on muka­na rahoit­ta­mas­sa mm. elo­kuus­sa Iis­sä jär­jes­tet­tä­vää Ilmas­toA­ree­naa.

Vaa­lit siis tule­vat taas — ja toki haluam­me pereh­tyä ehdok­kai­siin, joil­le olem­me val­mii­ta anta­maan val­ta­kir­jan hoi­taa asioi­tam­me. Toi­von asial­lis­ta vaa­li­kam­pan­join­tia sekä ehdok­kail­ta että kan­nus­tus­jou­koil­ta. Haluan kuul­la mitä asioi­ta itse kukin on aja­mas­sa — en vää­ris­tel­ty­jä vies­te­jä ja pelot­te­lua tois­ten ehdok­kai­den vaa­li­tee­mois­ta. Jos ei koe tar­vit­se­van­sa pos­ti­laa­tik­koon jaet­ta­vaa mate­ri­aa­lia, kan­nat­taa lait­taa sii­tä ker­to­va vies­ti sel­keäs­ti näky­vil­le. Sosi­aa­li­sen median täyt­tyes­sä vaa­li­mai­nok­sis­ta, kan­nat­taa muis­taa, että käy­täm­me ilmai­sel­ta vai­kut­ta­via pal­ve­lui­ta yleen­sä­kin mark­ki­noin­tiin rahaa lait­ta­vien euroil­la. On koh­tuu­ton­ta, että mai­nok­sen jul­kai­se­mi­sen jäl­keen aika kuu­luu tör­ky­pos­taus­ten vah­ti­mi­seen.

Arvos­tan suo­ma­lais­ta demo­kra­tias­sa myös vaa­li­ra­hoi­tuk­sen avoi­muut­ta. Useat ehdok­kaat jul­kai­se­vat jo ennen ennak­ko­ää­nes­tyk­sen alka­mis­ta rahoi­tuk­sen­sa — ja myös sen mihin ovat rahat kam­pan­jas­saan käyt­tä­neet. Näis­sä vaa­leis­sa olen näh­nyt myös usei­ta ilmoi­tuk­sia kam­pan­jan pääs­tö­jen las­ke­mi­ses­ta ja nii­den hyvit­tä­mi­ses­tä johon­kin ilmas­to­työ­tä edis­tä­vään koh­tee­seen. Vaik­ka niil­lä ei pääs­tö­jä heti voi­kaan kom­pen­soi­da, tule­vat ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set näky­vik­si ja ohjaa­vat valin­to­ja.

Valoi­saa vaa­li­ke­vään jat­koa
Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi
Iin Vih­reät
kun­nan­val­tuu­tet­tu