Päät­tä­jäl­tä: Ener­gi­aa aurin­gos­ta

Kaut­ta aiko­jen aurin­ko on ollut elä­mäs­sä ja koke­muk­sis­sa tär­keäs­sä ase­mas­sa hyvin­voin­nin alku­läh­tee­nä, elä­män edel­ly­tyk­se­nä. Aurin­ko on ehty­mä­tön ener­gian­läh­de ja kuu­laat, aurin­koi­set kevät­säät ovat taas koh­ta tääl­lä­kin. Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­päi­vil­lä mar­ras­kuus­sa tut­ki­mus­joh­ta­ja Pet­te­ri Laak­so­sen, LUT Ener­gy Sys­tems, Uusiu­tu­vat ener­gia­jär­jes­tel­mät -luen­to teki vai­ku­tuk­sen hui­keil­la näky­mil­lä ener­gia­jär­jes­tel­män muu­tok­ses­ta, sii­tä miten säh­kön osuus pri­mää­rie­ner­gias­ta nousee ja tuo­tan­to siir­tyy uusiu­tu­viin ener­gia­läh­tei­siin.

On pal­jon mer­ki­tys­tä sil­lä, miten säh­köä tuo­te­taan, eikä täy­sin hai­ta­ton­ta tapaa tuot­taa ener­gi­aa ole. Suo­mes­sa tuu­li­voi­ma on jo näh­nyt nousun­sa, mut­ta vie­lä pal­jon suu­rem­pi resurs­si on aurin­ko­voi­mas­sa. Tuu­li­voi­ma kil­pai­lee maa-alueis­ta luon­non moni­muo­toi­suu­den kans­sa, mut­ta aurin­ko­pa­nee­leil­le sovel­tu­vat katot ovat pää­osin hyö­dyn­tä­mät­tä sekä yri­tyk­sil­lä että asuin­kiin­teis­töis­sä. Oma­kin kat­to. Panee­lien hin­ta on jo las­ke­nut ja han­kin­ta on tul­lut hel­pom­mak­si, kaup­pi­aat soit­te­le­vat ja yhteis­han­kin­to­ja jär­jes­te­tään.

Nykyi­sin voi­mas­sa ole­vis­ta laeis­ta ja sää­dök­sis­tä joh­tuen aurin­ko­säh­köä ei juu­ri kan­na­ta tuot­taa kuin omaan käyt­töön — sii­hen tar­vi­taan muu­tos. Eikö oli­si resurs­si­vii­sas­ta asen­taa enem­män tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia sil­loin kun pien­voi­ma­la han­ki­taan? Se voi­si teh­dä panee­lei­den hank­ki­mi­ses­ta hou­kut­te­le­vam­paa. Edel­ly­tyk­se­nä on pien­tuo­tan­non verk­koon myy­mi­sen muut­ta­mi­nen kan­nat­ta­vam­mak­si. Verk­ko­yh­tiöt kyl­lä otta­vat vas­taan yli­mää­rän, mut­ta mit­taus­ta­vat ja mak­set­ta­vat kor­vauk­set vaih­te­le­vat. Aal­to ja LUT-yli­opis­tot toteut­ti­vat 06–9/2019 verk­ko­yh­tiöil­le mit­ta­roin­ti- ja kokei­lu­ky­se­lyn osa­na Fin­So­lar aurin­ko­säh­köä talo­yh­tiöi­hin -han­ket­ta. Kyse­lyl­lä kar­toi­tet­tiin lisäk­si verk­ko­yh­tiöi­den haluk­kuut­ta osal­lis­tua kokei­lui­hin, jois­sa tes­ta­taan pien­tuot­ta­jien tuo­tan­non kan­nat­ta­vuu­teen vai­kut­ta­via las­ken­ta­mal­le­ja. Näyt­täi­si, että Iin Ener­gia ei ole edes vas­tan­nut kyse­lyyn mit­ta­roin­nis­ta. https://finsolar.net/mittarointi-ja-kokeilukysely-verkkoyhtioille-moni-yhtio-on-valmis-kokeilemaan-hyvityslaskentaa-ja-tuntinetotusta/

Oma tuo­tan­to kan­nus­taa tark­kai­le­maan ener­gian­käyt­töä ja sääs­tä­mään. Ilmas­ton­muu­tok­sen uhkaan pelol­la tai tor­jun­nal­la suh­tau­tu­vas­ta kulut­ta­jas­ta voi tul­la aktii­vi­nen toi­mi­ja ja inno­voi­ja. Aurin­ko­säh­kön tuot­ta­mi­seen inves­toi­taes­sa ei ole ris­kiä raa­ka-aineen hin­nan­vaih­te­luis­ta. Siir­to­ka­pa­si­teet­tia ja -mak­su­ja sääs­tyy kun osa säh­kös­tä tuo­te­taan käyt­tö­pai­kal­la. Entä­pä jos aurin­ko­voi­ma­lan omak­si osta­mi­sen vaih­toeh­to­na voi­si vuo­kra­ta katon ener­giayh­tiön voi­ma­lal­le samoin kuin maa­no­mis­ta­ja maa-alu­een­sa tuu­li­voi­mal­le?

Olem­me kuul­leet huo­les­tut­ta­via uuti­sia sii­tä että maa­il­man maat ovat pahas­ti jäl­jes­sä ilmas­to­ta­voit­teis­ta ja pääs­töt on saa­ta­va jyrk­kään las­kuun heti. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa pitää kes­kit­tyä mah­dol­li­suuk­sien etsi­mi­seen esteil­lä perus­te­lun sijaan. Iin Ener­gia voi­si olla täs­sä suun­nan­näyt­tä­jä.

Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi
Iin kun­nan­val­tuus­ton 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja
Vih­reät