Pää­mi­nis­te­ri Sipi­lä muka­na Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­noil­la

Pääministeri Sipilä osallistui aiemmin heinäkuussa pyöräilytempaukseen Jakkukylän riippusiltahankkeen hyväksi.

Jo 33. ker­taa jär­jes­tet­tä­vät Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat saa­vat osak­seen arvo­val­tai­sen vie­raan, kun pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä (kesk.) saa­puu juh­la­pu­hu­jak­si Pitä­jä­mark­ki­noi­den ava­jai­sis­sa tule­va­na lau­an­tai­na.

Pitä­jä­mark­ki­noi­den ohjel­ma alkaa jo per­jan­tai 13. päi­vä, kun Kui­va­nie­men yri­tys ry:n jär­jes­tä­mä mark­ki­na­hölk­kä juos­taan kel­lo 18 alkaen.

Kui­va­nie­men kou­lul­ta alka­va 10,5 kilo­met­rin mit­tai­nen reit­ti kul­kee Joki­var­ren lenk­kiä. Höl­kän jäl­keen per­jan­tain ohjel­mas­sa on myös Mark­ki­na­Rock Kui­va­nie­men Kie­va­ris­sa.

Lau­an­tai­na vie­te­tään itse mark­ki­noi­den ava­jais­päi­vää, jos­sa näh­dään pää­mi­nis­te­ri Sipi­län lisäk­si Dan­ny. Vete­raa­ni­muusik­ko Ilk­ka Lips­a­sen ohel­la viih­det­tä mark­ki­noil­la tar­joa­vat Teat­te­ri Tie, Kui­va­nie­men Peli­man­nit sekä tai­to­jaan esit­te­le­vät pai­kal­li­set kyvyt. Kui­va­nie­men mark­ki­noi­den lau­an­tain ohjel­maan kuu­lu­vat myös sok­ko­äm­pä­ri­pal­lon MM-kisat.

Sun­nun­tai­na 15. päi­vä mark­ki­noil­la on luvas­sa yhteis­lau­lua, Pres­san kat­ti -las­ten­kon­sert­te­ja sekä mark­ki­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus. Pää­tös­päi­vä­nä pal­ki­taan myös vuo­den mark­ki­na­myy­jä. Poh­jois-Suo­men Rau­ta­tie­har­ras­ta­jat ry. jär­jes­tää sun­nun­tai­na 15. hei­nä­kuu­ta Oulun rau­ta­tie­a­se­mal­ta lät­tä­hat­tu­kul­je­tuk­sen Pitä­jä­mark­ki­noil­le.

Mark­ki­noil­le on vapaa pää­sy.