Oulun Vesi vaih­taa vesi­mit­ta­rei­ta Hau­ki­pu­taal­la

Oulun Vesi vaih­taa Hau­ki­pu­taan vesi­mit­ta­rei­ta vuo­den 2019 lop­puun asti. Vaih­to­työn tekee Aro Sys­tems Oy. Vaih­to­työt on aloi­tet­tu jo vii­me vuo­den syys­kuus­sa ja hei­nä­kuun lop­puun men­nes­sä mit­ta­rei­ta on vaih­det­tu noin 80 pro­sent­tia.

Aro Sys­tems Oy:n vesi­mit­ta­rin vaih­ta­jal­la on kuval­li­nen hen­ki­lö­kort­ti ja myös mit­ta­rin­vaih­ta­jan huol­toau­ton kyl­jes­sä on Aro Sys­tems Oy:n logo.

Töi­tä teh­dään arki­päi­vi­sin 8–20 väli­sel­lä ajal­la. Mit­ta­rin vaih­to­työ­hön kuluu aikaa noin 30 minuut­tia. Nor­maa­lis­ta vaih­to­työs­tä ei aiheu­du asuk­kail­le kus­tan­nuk­sia.

Asiak­kai­ta pyy­de­tään jär­jes­tä­mään mit­ta­rin­vaih­ta­jal­le estee­tön pää­sy vesi­mit­ta­rin luok­se. Mikä­li vesi­mit­ta­ri on sijoi­tet­tu kiin­to­ka­lus­tei­siin, on mah­dol­li­set suo­ja­le­vyt tai kaa­pis­ton ovet hyvä irrot­taa etu­kä­teen vaih­to­työn nopeut­ta­mi­sek­si.

Mit­ta­rin­vaih­toa­jan­koh­das­ta ilmoi­te­taan ennak­koon Aro Sys­tems Oy:n toi­mes­ta kai­kil­le niil­le asiak­kail­lem­me, joil­le mit­ta­ri tul­laan vaih­ta­maan. Ennak­koil­moi­tuk­ses­sa ker­ro­taan vaih­to­työs­tä tar­kem­min ja anne­taan ohjeet miten toi­mi­taan jos ehdo­tet­tu ajan­koh­ta ei sovi.