Oulun tai­de- ja kult­tuu­ria­vus­tus­ten myön­tä­mis­pe­rus­teet muut­tui­vat

Oulu kau­pun­gin har­kin­nan­va­rais­ten tai­de- ja kult­tuu­ria­vus­tus­ten myön­tä­mis­pe­rus­teet ovat muut­tu­neet. Avus­tus­la­je­ja on nyt aiem­paa vähem­män ja hake­mi­nen kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen toi­mi­joi­den mukaan hel­pom­paa, sil­lä tuki­muo­to­jen koh­den­nus on teh­ty sel­keäm­mäk­si.

Tuki­muo­to­ja on jat­kos­sa nel­jä: 1. tai­de- ja kult­tuu­ria­lan yhdis­tys­ten toi­min­ta-avus­tus 2. pro­jek­tia­vus­tus 3. tapah­tu­mi­nen ja fes­ti­vaa­lien tuki sekä 4. ammat­ti­tai­tei­li­jan työ­ti­la­tu­ki.

Eril­lis­tä ammat­ti­tai­tei­li­jan työs­ken­te­ly­apu­ra­haa ei enää ole haet­ta­va­na, vaan tuki työs­ken­te­lyyn sisäl­tyy pro­jek­tin koko­nai­suu­teen.

Tai­de- ja kult­tuu­ria­lan yhdis­tys­ten toi­min­ta-avus­tus on tar­koi­tet­tu vakiin­tu­neen toi­min­nan tuek­si. Pro­jek­tia­vus­tuk­sel­la voi­daan tukea yksit­täi­siä hank­kei­ta ja pro­jek­te­ja. Pro­jek­tia­vus­tuk­ses­sa voi saa­da tukea esi­mer­kik­si mate­ri­aa­lei­hin, mat­koi­hin ja työs­ken­te­lyyn. Tapah­tu­mien ja fes­ti­vaa­lien tuki voi­daan myön­tää voit­toa tavoit­te­le­mat­to­maan toi­min­taan. Ammat­ti­tai­tei­li­jan työ­ti­la­tu­ki on samal­la tavoin har­kin­nan­va­rais­ta kuin mui­den­kin avus­tus­la­jien mukai­nen tuki. Työ­ti­la­tuen hake­muk­sen muka­na tulee olla työ­suun­ni­tel­ma vuo­del­le, jota hake­mus kos­kee.

Vuo­den 2020 tai­de- ja kult­tuu­ria­vus­tuk­set ovat haet­ta­vi­na 4.– 29.11. 2019. Hakuai­kaa on aikais­tet­tu edel­li­sis­tä vuo­sis­ta, kos­ka tavoit­tee­na on saa­da avus­tuk­set mak­suun pian vuo­den­vaih­teen jäl­keen. Pää­tök­set tekee kult­tuu­ri­joh­ta­ja ja val­mis­te­lus­ta vas­taa kult­tuu­ri­pal­ve­lu­pääl­lik­kö. Kaik­kien nel­jän avus­tus­la­jin hake­mus­ten arvioin­tiin osal­lis­tu­vat Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen eri alo­jen asian­tun­ti­jat.