Oulun seu­tu hakee työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­luun

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti että Oulu hakee mukaan työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lui­hin. Oulu jät­tää kokei­luun yhtei­sen hake­muk­sen Oulun seu­dun kun­tien (Hai­luo­to, Ii, Kem­pe­le, Limin­ka, Lumi­jo­ki, Muhos ja Tyr­nä­vä) kans­sa.

Kysees­sä on pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­teen hal­li­tus­oh­jel­maan liit­ty­vä kokei­lu, jos­sa kun­tien roo­lia työl­li­syys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­jä­nä vah­vis­te­taan. Kokei­luis­sa kun­ta vas­taa asiak­kaak­si ohja­tun työn­ha­ki­jan pal­ve­lu­pro­ses­sis­ta ja TE-pal­ve­lui­den tar­joa­mi­ses­ta.

Kokei­lu­jen tavoit­tee­na on nykyis­tä tehok­kaam­min edis­tää työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­tä ja kou­lu­tuk­seen ohjau­tu­mis­ta sekä tuo­da uusia rat­kai­su­ja osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­teen. Eri­tyi­ses­ti pyri­tään paran­ta­maan pidem­pään työ­tä hake­nei­den ja hei­kos­sa työ­mark­ki­na-ase­mas­sa ole­vien pääs­tyä työ­mark­ki­noil­le.

Kokei­lui­hin ohja­taan kokei­lua­lueil­la ne työt­tö­mät ja työ­voi­ma­pal­ve­luis­sa ole­vat työn­ha­ki­jat, jot­ka eivät ole oikeu­tet­tu­ja ansio­päi­vä­ra­haan. Lisäk­si kun­tien asiak­kaik­si ohjau­tu­vat kaik­ki alle 30-vuo­ti­aat työn­ha­ki­jat ja kaik­ki maa­han­muut­ta­jat, jot­ka ovat joko työt­tö­mä­nä tai työ­voi­ma­pal­ve­luis­sa TE-toi­mis­tois­sa.

“Oulu ja Oulun seu­dun kun­nat ovat val­mis­te­le­mas­sa työl­li­syy­den­hoi­don kokei­lua yhdes­sä val­tion ja mui­den suur­ten kau­pun­kien kans­sa, eril­lis­lain­sää­dän­tö on val­mis­te­lus­sa ja sen reu­naeh­dois­ta käy­dään kes­kus­te­lui­ta. Oulu on val­mis kan­ta­maan nykyis­tä suu­rem­man vas­tuun kau­pun­ki­lais­ten työl­li­syy­den edis­tä­mi­ses­tä”, ker­too työl­li­syys­pal­ve­lui­den pääl­lik­kö Noo­ra Jans­son Busi­nes­sOu­lus­ta.

Oulu on jo etu­pai­not­tei­ses­ti teh­nyt hal­li­tuk­sen lin­jauk­sien mukai­sia kon­kreet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä työl­li­syy­den paran­ta­mi­sek­si. Oulus­sa alle­kir­joi­tet­tiin 12.8.2019 työl­li­syy­den eko­sys­tee­min kump­pa­nuus­so­pi­mus. Sen osa­puo­lia ovat Oulun kau­pun­ki, Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus, Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­to ja Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen Poh­joi­nen vakuu­tus­pii­ri.

“Osa­puo­let ovat sopi­neet työl­li­syy­den edis­tä­mi­seen liit­ty­väs­tä kes­ki­näi­ses­tä stra­te­gi­ses­ta yhteis­työs­tä. Eko­sys­tee­mi-sana kuvas­taa hyvin toi­mi­joi­den kes­ki­näis­tä riip­pu­vuut­ta, jol­la pyri­tään Oulus­sa edis­tä­mään seu­dun elin­voi­mai­suut­ta ja ihmis­ten työl­lis­ty­mis­tä”, taus­toit­taa Noo­ra Jans­son.

Edus­kun­ta päät­tää kokei­luun mukaan otet­ta­vis­ta kun­nis­ta kokei­lu­lain hyväk­sy­mi­sen yhtey­des­sä. Hal­li­tuk­sen esi­tys kokei­lu­laik­si on tar­koi­tus antaa vuo­den 2019 lop­puun men­nes­sä.

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lut käyn­nis­ty­vät kevääl­lä 2020 ja kes­tä­vät vuo­den 2022 lop­puun saak­ka. Kokei­lus­sa jat­ke­taan ja laa­jen­ne­taan vuo­den 2018 lopus­sa päät­ty­nei­den alu­eel­lis­ten työl­li­syys­ko­kei­lu­jen toi­min­ta­mal­lia.