Oulun polii­si varoit­taa alai­käi­siä tyt­tö­jä lähes­ty­neis­tä ulko­maa­lais­taus­tai­sis­ta mie­his­tä

Oulun polii­si kehot­taa eri­tyi­ses­ti nuo­ria tyt­tö­jä ja nuor­ten van­hem­pia tark­kaa­vai­suu­teen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Vii­me aikoi­na Oulun seu­dul­la on tul­lut ilmi tapauk­sia, jois­sa ulko­maa­lais­taus­tai­set, usein suo­men kiel­tä tai­ta­mat­to­mat mie­het ovat hou­ku­tel­leet sel­väs­ti itse­ään nuo­rem­pia alai­käi­siä tyt­tö­jä kans­saan kon­tak­tiin.

Pahim­mil­laan kon­tak­tit ovat joh­ta­neet vaka­viin sek­su­aa­li­ri­kok­siin. Nuor­ten on polii­sin mukaan syy­tä olla tark­kaa­vai­sia ja van­hem­pien tie­toi­sia sii­tä, kenen kans­sa lap­sen­sa viet­tä­vät aikaa netis­sä sekä muu­toin vapaa-aika­na. Epäi­lyt­tä­vis­tä hen­ki­löis­tä ja yhtey­de­not­ta­jis­ta tulee ilmoit­taa polii­sil­le.

Polii­sil­le voi ilmoit­taa epäi­lyt­tä­vis­tä yhtey­de­not­ta­jis­ta vihjeet.oulu(at)poliisi.fi säh­kö­pos­tiin, vih­je­nu­me­roon 0295 416 194 tai asioi­mal­la polii­sia­se­man pal­ve­lu­päi­vys­tyk­ses­sä www.poliisi.fi/oulu/yhteystiedot Kun tar­vit­set polii­sin kii­reel­lis­tä apua, soi­ta hätä­nu­me­roon 112.

Oulus­sa on pal­jas­tu­nut syk­syn aika­na laa­ja sek­su­aa­li­ri­kos­ko­ko­nai­suus. Polii­si epäi­lee, että useat Oulus­sa asu­neet ulko­maa­lais­taus­tai­set mie­het ovat koh­dis­ta­neet kan­ta­suo­ma­lai­seen ala­kou­lui­käi­seen tyt­töön sek­su­aa­li­ri­kok­sia kuu­kausien ajan oulu­lai­ses­sa asun­nos­sa.