Oulun piis­pan­vaa­li käyn­nis­tyy ehdo­kas­a­set­te­lul­la

Oulun piis­pan­vaa­lin ehdo­kas­a­set­te­lu alkaa kes­ki­viik­ko­na 21.3. ja päät­tyy 21.5.2018. Ehdok­kaan voi aset­taa valit­si­jayh­dis­tys, jon­ka muo­dos­taa vähin­tään 30 vaa­lis­sa äänioi­keu­tet­tua hen­ki­löä. Piis­paeh­dok­kaan tulee olla Suo­men evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon vihit­ty pap­pi.

Oulun hiip­pa­kun­nan nykyi­nen piis­pa Samuel Sal­mi siir­tyy eläk­keel­le loka­kuun lopus­sa. Uusi piis­pa aloit­taa teh­tä­väs­sään 1.11.2018. Piis­pan vir­kaan vih­ki­mys jär­jes­te­tään 11.11.2018.

Vaa­lin ensim­mäi­nen kier­ros käy­dään 15.8.2018. Jos kukaan ehdok­kais­ta ei saa yli puol­ta anne­tuis­ta äänis­tä, vaa­lin toi­nen kier­ros jär­jes­te­tään kah­den eni­ten ääniä saa­neen ehdok­kaan kes­ken 3.9.2018.
Oulun piis­pan­vaa­lis­sa äänioi­keu­tet­tu­ja on kaik­ki­aan noin 1 130. Äänioi­keu­te­tuis­ta puo­let on Oulun hiip­pa­kun­nan pap­pe­ja ja leh­to­rei­ta, toi­sen puo­len muo­dos­ta­vat maal­lik­ko­ää­nes­tä­jät.
Maal­lik­ko­va­lit­si­joi­na toi­mi­vat hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton maal­lik­ko­jä­se­net, Oulun hiip­pa­kun­nas­ta kir­kol­lis­ko­kouk­seen vali­tut maal­lik­koe­dus­ta­jat, Oulun hiip­pa­kun­nas­ta valit­tu kirk­ko­hal­li­tuk­sen jäsen, saa­me­lais­kä­rä­jien kir­kol­lis­ko­kouk­seen valit­se­ma edus­ta­ja, tuo­mio­ka­pi­tu­lin laki­mies­a­ses­so­ri ja tuo­mio­ka­pi­tu­lin maal­lik­ko­jä­sen. Seu­ra­kun­tien kirk­ko­val­tuus­tot tai seu­ra­kun­ta­neu­vos­tot ovat valin­neet loput äänioi­keu­te­tut suh­tees­sa seu­ra­kun­tien jäsen­mää­riin.

Piis­pan­vaa­lin panee­lit äänioi­keu­te­tuil­le ja ylei­söl­le jär­jes­te­tään ke 13.6. Kok­ko­las­sa, to 14.6. Oulus­sa, pe 15.6. Rova­nie­mel­lä ja la 16.6. Ina­ris­sa sekä ke 8.8. Oulus­sa. Tar­kem­mis­ta aika­tau­luis­ta ja pai­kois­ta tie­do­te­taan myö­hem­min.