Oulun Osuus­pan­kil­la taka­naan menes­tyk­sen vuo­si

Oulun Osuus­pan­kin lii­ke­voit­to oli vii­me vuon­na 28,3 mil­joo­naa euroa (28,2). Tuo­tot kas­voi­vat 6,4 % ja kulut 6,1 % ver­tai­lu­kau­des­ta. Kor­ko­ka­te oli 34,4 mil­joo­naa euroa (32,5) ja se kas­voi 5,9 % edel­lis­vuo­des­ta luot­to­kan­nan kas­vun sekä kes­kus­pank­ki­ra­hoi­tuk­sen kus­tan­nus­ten las­kun ansios­ta.

Palk­kio­tuo­tot kas­voi­vat ver­tai­lu­vuo­des­ta 6,1 % ja nii­tä ker­tyi 18,7 mil­joo­naa euroa (17,7). Sen sijaan luo­ton­an­non palk­kio­tuot­to­ja ker­tyi hie­man edel­lis­vuot­ta vähem­män, kos­ka väli­te­tyis­tä luo­tois­ta saa­ta­vat tuo­tot las­ki­vat OP-Asun­to­luot­to­pan­kin tasees­sa ole­van lai­na­kan­nan pie­nen­tyes­sä. Palk­kio­tuot­toi­hin sisäl­tyy vähen­nyk­se­nä omis­ta­ja­jä­se­nil­le myön­ne­tyt OP-bonuk­set. Päät­ty­neen tili­kau­den aika­na OP-bonuk­sia ker­tyi Oulun Osuus­pan­kin omis­ta­ja-asiak­kail­le yhteen­sä 10,4 mil­joo­naa euroa (9,4).

Sijoi­tus­kiin­teis­tö­jen net­to­tuo­tot oli­vat 1,5 mil­joo­naa euroa (-0,1). Sijoi­tus­kiin­teis­tö­jen net­to­tuo­tot kas­voi­vat edel­lis­vuo­des­ta myyn­ti­voit­to­jen joh­dos­ta. Myyn­ti­voi­toil­la ja -tap­pioil­la sekä arvon­alen­tu­mi­sil­la oikais­tut sijoi­tus­kiin­teis­tö­jen net­to­tuo­tot oli­vat hie­man ver­tai­lu­kaut­ta pie­nem­mät. Tili­kau­den lopus­sa pan­kin sijoi­tus­kiin­teis­tö­jen käyt­tö­as­te oli 62,3 pro­sent­tia. Lii­ke­toi­min­nan muut tuo­tot 1,1 mil­joo­naa euroa oli­vat edel­lis­vuo­den tasol­la.

Pan­kin kulut oli­vat yhteen­sä 37,4 mil­joo­naa euroa (35,2). Hen­ki­lös­tö­ku­lut oli­vat 11,8 mil­joo­naa euroa (10,4). Muut hal­lin­to­ku­lut kas­voi­vat 5,7 % 18,6 mil­joo­naan euroon (17,6) ICT-kulu­jen ja OP Ryh­män pal­ve­lu­las­ku­tuk­sen kas­vun vuok­si. Lii­ke­toi­min­nan muut kulut 6,5 mil­joo­naa euroa las­ki­vat edel­lis­vuo­des­ta (6,6). Tämä joh­tui rahoi­tus­va­kaus­vi­ras­ton vakaus­mak­sun ja oman käy­tön kiin­teis­tö­jen hoi­to­ku­lu­jen las­kus­ta.

Odo­tet­ta­vis­sa ole­vat luot­to­tap­piot (arvon­alen­tu­mi­set) saa­mi­sis­ta oli­vat 2,8 mil­joo­naa euroa ja kas­voi­vat ver­tai­lu­kau­des­ta, mut­ta pysyi­vät mata­lal­la tasol­la suh­teu­tet­tu­na luot­to- ja takaus­kan­taan.

Oulun Osuus­pan­kin tase oli vuo­den lopus­sa 3 881,7 mil­joo­naa euroa (3 818,3) eli 1,7 % suu­rem­pi kuin vuot­ta aikai­sem­min. Uusia luot­to­ja nos­tet­tiin vuo­den aika­na 735,7 mil­joo­naa euroa (851,2), jos­ta asun­to­luot­to­jen osuus oli 373,1 mil­joo­naa euroa (367,0). Luot­to­kan­nan kas­vu oli hyväl­lä tasol­la, mut­ta jäi jon­kin ver­ran edel­lis­vuo­des­ta yri­tys­luot­to­kan­nan kas­vu­vauh­din hidas­tues­sa. Asun­to­luot­to­kan­nan kas­vu­vauh­ti jat­kui erin­omai­sel­la tasol­la. Tal­le­tus­kan­ta kas­voi 9,6 % ja oli vuo­den lopus­sa 2 200,2 mil­joo­naa euroa (2 007,1).

Oulun Osuus­pan­kin uudek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si valit­tiin 1.1.2020 alkaen Kei­jo Posio. Hän seu­raa teh­tä­väs­sään toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Levoa, joka siir­tyi eläk­keel­le 31.12.2019.