Oulun kau­pun­ki ryh­tyy toi­men­pi­tei­siin sek­su­aa­li­ri­kos­ten ehkäi­se­mi­sek­si

Oulun kau­pun­ki aloit­taa kau­pun­gin asian­tun­ti­joi­den, viran­omais­ten ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa toi­men­pi­teet, joil­la vah­vis­te­taan eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suut­ta Oulus­sa. Kou­lu­yh­tei­sö­jä tue­taan monin kei­noin tur­val­li­sen ilma­pii­rin palaut­ta­mi­sek­si ja uusien sek­su­aa­li­ri­kos­ten tor­ju­mi­sek­si. Kau­pun­ki hakee val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­tä rahal­lis­ta tukea näi­hin ja laa­jem­piin pidem­män täh­täi­men toi­men­pi­tei­siin.

Kou­luil­la tur­va­taan nor­maa­li arki. Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta, kou­lup­sy­ko­lo­git ja -kuraat­to­rit sekä nuo­ri­so­työn­te­ki­jät tar­joa­vat tukea ja kes­kus­te­lua­pua oppi­lail­le, per­heil­le ja koko kou­lu­yh­tei­söl­le.
Kyn­nys­tä ker­toa sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta tai nii­den uhkas­ta pyri­tään madal­ta­maan. Psy­kiat­ri­sia sai­raan­hoi­ta­jia jal­kau­tuu kou­luil­le. Uhreil­le ja hei­dän per­heil­leen tar­jo­taan tukea myös hyvin­voin­ti­kes­kus­ten per­he­pal­ve­luis­sa.

Some-vas­taa­vat kou­luil­le

Lap­sil­le ja nuo­ril­le ope­te­taan sosi­aa­li­sen median tur­val­lis­ta käyt­töä. Nuo­ril­le, opet­ta­jil­le ja nuor­ten paris­sa työs­ken­te­le­vil­le koo­taan tur­va- ja media­tai­to­jen ohjeis­tus, ja hei­tä kou­lu­te­taan käsit­te­le­mään aihet­ta kul­le­kin ikä­ryh­mäl­le sopi­val­la taval­la.

Kai­kil­le kou­luil­le vali­taan some-vas­taa­va. Kevääl­lä jär­jes­te­tään alu­eel­li­sia van­hem­pai­nil­to­ja, jois­sa aihee­na on mm. tur­val­li­nen some-käyt­täy­ty­mi­nen.
Yhteis­työ­tä teh­dään polii­sin ja mui­den viran­omais­ten lisäk­si seu­ra­kun­nan ja jär­jes­tö­jen, kuten Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton kans­sa. Nuo­ril­le ker­ro­taan jo ole­mas­sa ole­vis­ta kana­vis­ta avun saa­mi­sek­si.