Oulu valit­tiin Urhei­lu­gaa­las­sa Suo­men liik­ku­vim­mak­si kun­nak­si

Oulu on valit­tu Suo­men liik­ku­vim­mak­si kun­nak­si Urhei­lu­gaa­las­sa Hartwall Are­nal­la. Kau­pun­ki kan­nus­taa aktii­vi­seen ja lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan sekä löy­tä­mään mah­dol­li­suuk­sia hyvin­voin­tiak­tii­vi­suu­des­ta. Työ pal­kit­tiin Urhei­lu­gaa­las­sa jää­li­läi­sen Nika­ma Desig­nin Uno-pokaa­lil­la ja Suo­men liik­ku­vim­man kun­nan tit­te­lil­lä tors­tai-ilta­na 17. tam­mi­kuu­ta.

– Oulus­sa lii­kun­taa ja lii­kun­nal­lis­ta elä­män­ta­paa edis­te­tään Liik­ku­va Oulu -koko­nai­suu­den kaut­ta. Mal­lin avul­la pyrim­me lisää­mään yhtei­söl­li­syyt­tä, yhteis­työ­tä kau­pun­gin eri toi­mi­joi­den välil­lä sekä edis­tä­mään kun­ta­lais­ten lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Oulun kau­pun­ki­stra­te­gi­aan on lin­jat­tu, että hyvin­voin­ti kuu­luu kai­kil­le, ker­too kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la.

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on edis­tää ter­veys­lii­kun­taa ja hyvin­voin­tiak­tii­vi­suut­ta siten, että lii­kun­ta­pal­ve­lut ovat kun­ta­lais­ten käy­tet­tä­vis­sä iäs­tä, suku­puo­les­ta, varal­li­suu­des­ta, tai­dos­ta tai lii­kun­ta-aktii­vi­suu­des­ta riip­pu­mat­ta.

-Oulun kau­pun­ki halu­aa kiit­tää Kun­ta­liit­toa, ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö­tä ja Urhei­lu­gaa­laa sii­tä, että kun­tien teke­mää työ­tä nos­te­taan esiin Urhei­lu­gaa­las­sa. Kun­nat ovat kes­kei­ses­sä ase­mas­sa asuk­kai­den­sa ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä sekä lii­kun­nan olo­suh­tei­den tar­joa­mi­ses­sa, sanoo Laa­ja­la.

Lii­kun­ta toi­mii kun­nan veto­voi­ma­te­ki­jä­nä

Suo­men liik­ku­vin kun­ta -kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin tänä vuon­na tois­ta ker­taa. Kun­ta­lii­ton, Urhei­lu­gaa­lan ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa etsit­tiin kun­taa, joka on lii­kun­nan avul­la onnis­tu­nut lisää­mään paik­ka­kun­tan­sa elin­voi­mai­suut­ta ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Kol­men fina­lis­ti­kun­nan valin­nas­sa pai­not­tui eten­kin se, miten kun­ta on onnis­tu­nut hyö­dyn­tä­mään lii­kun­taa veto­voi­ma­te­ki­jä­nä sekä yhtei­söl­li­syy­den raken­ta­ja­na.

Lopul­li­sen valin­nan teki Urhei­lu­gaa­lan Suu­ri raa­ti, johon kuu­luu yli 300 yhteis­kun­nan eri alo­jen edus­ta­jaa ympä­ri Suo­men.

–Kun­nat luo­vat yhteis­työs­sä seu­ro­jen kans­sa suo­ma­lai­sen lii­kun­nan poh­jan. Kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den kun­tien toi­min­ta­mal­lit ovat hie­no osoi­tus eri sek­to­rei­den väli­ses­tä yhteis­työs­tä, jos­sa lii­kun­ta on osa kaa­voi­tus­ta, ope­tus­ta, raken­ta­mis­ta, ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia, har­ras­ta­mis­ta sekä yhtei­söl­li­syyt­tä. Kun­nat ovat myös huo­man­neet lii­kun­nan ja urhei­lun mer­ki­tyk­sen ima­gon luo­mi­ses­sa, ker­too Uno-pal­kin­non jaka­nut Kun­ta­lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Sir­pa Paa­te­ro.

–Omien lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen lisäk­si kun­nat luo­vat mah­dol­li­suuk­sia kun­ta­lais­ten oma­toi­mi­sel­le lii­kun­nal­le ja tuke­vat seu­ro­jen toi­min­taa. Kaik­ki tämä vaa­tii teki­jöi­tä, joten on tär­ke­ää, että kun­nat voi­vat myös tule­vai­suu­des­sa huo­leh­tia lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä riit­tä­vin resurs­sein.