Oulu myy syk­syl­lä tont­te­ja myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta

Oulun kau­pun­ki lait­taa ensi syk­sy­nä hakuun kaik­ki­aan 86 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa sijait­see 11, Kel­lon Leton­ran­nas­sa nel­jä, Kel­lon Kivi­nie­mes­sä yksi, Kii­min­gin Hako­mäes­sä kol­me ja Kii­min­gin Kais­ta-Ahos­sa yksi. Kor­ven­ky­läs­tä Jää­lin Väli­ky­län kupees­ta tulee myyn­tiin 13 uut­ta tont­tia ja Itä-Pate­las­ta yksi.

Jat­ku­vas­ti haet­ta­vis­sa Oulun kau­pun­gil­la on noin 60 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Kel­lon Leton­ran­nas­sa on nel­jä, Kii­min­gin Hako­mäes­sä seit­se­män, Mar­tin­nie­men Vah­to­las­sa 11, Yli-Iis­sä 11 ja Yli­kii­min­gin Mur­to­maal­la 8 tont­tia.

Haet­ta­vak­si tule­vien tont­tien kes­ki­ko­ko on 986 neliö­met­riä. Myyn­ti­hin­ta neliö­tä koh­den on Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä 28,73 euroa, Kel­los­sa ja Kor­ven­ky­läs­sä puo­les­taan 36,52 euroa. Pate­nie­men tont­tien neliö­hin­ta on 68,19 euroa.

Oma­ko­ti­tont­tien jat­ku­va haku kes­key­te­tään mää­rä­ai­kai­sen haun ajak­si. Tämän tar­koi­tuk­se­na on estää jat­ku­van haun ja mää­rä­ai­kai­sen haun tont­tien sekoit­tu­mi­nen hake­muk­sis­sa, mikä estää hake­mus­ten käsit­te­lyn. Ton­tit on tar­koi­tet­tu haet­ta­vik­si yksi­tyis­hen­ki­löil­le ja per­heil­le haki­joi­den oman asun­non raken­ta­mis­ta var­ten.