Opis­ke­li­joil­le kesä­töi­tä toi­meen­tu­lo­tuen sijas­ta

Kelan perus­toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vat yli 18-vuo­ti­aat opis­ke­li­jat voi­vat hakea kesä­työ­har­joit­te­lu­paik­kaa Oulun kau­pun­gil­ta.

Kesä­työ­har­joit­te­lu­paik­ko­ja on tar­jol­la kau­pun­gin eri pal­ve­lua­lueil­la ja lii­ke­lai­tok­sis­sa. Työt voi­vat olla esi­mer­kik­si vihe­ra­luei­den hoi­toa, päi­vä­ko­dis­sa tai ikäih­mis­ten paris­sa työs­ken­te­lyä, opas­tus­teh­tä­viä tai kult­tuu­ria­lan töi­tä.

Oulun kau­pun­gin kesä­työ­har­joit­te­lu­pai­kan voi saa­da opis­ke­li­ja, joka ei val­mis­tu ammat­tiin kevään aika­na (poik­keuk­se­na kevääl­lä lukion päät­tä­vät). Lisäk­si opis­ke­li­jan koti­kun­nan tulee olla Oulu, ja hänen tulee olla täyt­tä­nyt 18 vuot­ta 30.4.2019 men­nes­sä.

Kesä­työ­har­joit­te­lu kes­tää kuu­kau­den, brut­to­palk­ka on 1000 euroa/kk ja vii­koit­tai­nen työ­ai­ka on 30 tun­tia.

Hakuai­ka on 6.5.–14.6.2019. Lisä­tie­toa kesä­työ­pai­kois­ta ja haku osoit­tees­sa ouka.fi/kesatyo.