Ook­ko nää kuul­lu

Ran­ta­poh­jas­ta 11.1.1979:
Han­nes-nimi­nen pik­ku­poi­ka ei osan­nut sanoa k-kir­jain­ta. Hänel­le sat­tui aina muka­via kom­mel­luk­sia. Ker­ran hän ker­toi innois­saan: “Tävin osta­mas­sa Tivi­nie­mes­tä ton­til­la talo­ja.” (Pit.olla “Kävin osta­mas­sa Kivi­nie­mes­tä kon­til­la kalo­ja.”
A.K.Haukipudas

Erääs­sä talos­sa asui Kunin­gas-nimi­nen per­he. Per­heen Mart­ti-poi­ka meni nai­mi­siin ja pap­pia odo­tel­tiin pai­kal­le. Nuo­ri sul­has­mies meni sit­ten pap­pia vas­taan pihal­le ja esit­te­li itsen­sä: “Kunin­gas.” Sii­hen pap­pi tuu­ma­si: “Ja minä tei­dän ala­mai­sen­ne.”
E.S.Haukipudas

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Jää­li ennen ja nyt
Jos haluat kuul­la, mil­lais­ta oli elä­män­me­no Jää­lis­sä ennen ja mil­lais­ta se on nyt, kan­nat­taa osal­lis­tua Kii­min­ki-Seu­ran jär­jes­tä­mään koti­seu­tuil­taan ystä­vän­päi­vä­nä 14.2. kel­lo 18 Jää­lin Koti­rin­teel­lä (Män­ty­ku­ja 2). Jari Laru ker­too aihees­ta. Tar­jol­la on kah­via ja tee­tä suklaa­lei­vok­sen kera.

Rockbän­dit esil­le Bume­ran­gis­sa
Kuusi aloit­te­le­vaa rockbän­diä pää­see Jää­lis­sä lau­an­tai­na 16.2. esiin­ty­mis­la­val­le, kun ravin­to­la Bume­ran­gis­sa jär­jes­te­tään Rai­vo­här­kä-rock hyvin onnis­tu­neen bän­di­ki­san jat­kok­si. Ylei­sö pää­see seu­raa­maan bän­dien soundc­he­kiä jo kel­lo 18 alkaen, ja var­si­nai­set esiin­ty­mi­set alka­vat kel­lo 21. Täl­lä ker­taa laval­le nouse­vat oulu­lai­set Deaflo­ve, Balance, Fatal Effect ja Val­kei­nen, limin­ka­lai­nen Fuc­king hands ja kii­min­ki­läi­nen Filt­hy crook. Jär­jes­tä­jil­lä eli Rock­pis­te Oy:llä, Kari Kuusis­tol­la sekä Jää­lin Bume­ran­gil­la on tar­koi­tus jär­jes­tää myö­hem­min vas­taa­va tapah­tu­ma hea­vy-bän­deil­le.
Syk­syl­lä jär­jes­te­tään jäl­leen bän­di­ki­sa.

Maa­il­man van­hin­ta teks­tii­li­tai­det­ta
Hau­ki­pu­taa­lai­nen psy­kiat­ri-psy­ko­lo­gi­pa­ris­kun­ta Anna-Lii­sa Han­nu­la-Tukiai­nen ja Jus­si Tukiai­nen jär­jes­tä­vät kuva­ku­dos

näyt­te­lyn Oulus­sa Gal­le­ria Kajas­teen tilois­sa Oulus­sa (Uusi­ka­tu 17).
Teok­set on hank­ki­nut Anna-Lii­sa Han­nu­la-Tukiai­nen Egyp­tis­tä Ram­ses Wis­sa Was­se­fin tai­de­kes­kuk­ses­ta, joka on ainut­laa­tui­nen kuva­ku­dos-teks­tii­li­tai­teen koti. Siel­lä syn­ty­nei­tä kudon­ta­teok­sia ihail­laan ja keräil­lään ympä­ri maa­il­maa. Tai­de­kes­kuk­sen perus­ta­ja Ram­ses Wis­sa Was­se­fi (1911–1974) elä­män­työ­nä oli nuor­ten kylä­läis­ten syn­nyn­näi­sen luo­vuu­den tuke­mi­nen van­han teks­tii­li­tai­teen avul­la.

Osa näyt­te­lyn teok­sis­ta on ano­nyy­miä kan­san­tai­det­ta Gara­go­sin kyläs­tä ja Ger­das­sas­ta. Samal­la pys­ty­puu-mene­tel­mäl­lä on kudot­tu jo 6000 vuot­ta sit­ten. Täs­tä ker­to­vat egyp­ti­läis­ten hau­to­jen sei­nä­maa­lauk­set. Tukiai­set ovat asu­neet Egyp­tis­sä ja he ovat har­ras­ta­neet kuul­to­ku­dok­sia ja tuo­neet nii­tä Suo­meen jo lähes 25 vuot­ta.

Näyt­te­ly on esil­lä sun­nun­tai­hin 17.2. saak­ka, arki­sin klo 11–18, la klo 10–18 ja su klo 11–16. Näyt­te­lyn yhtey­des­sä jär­jes­te­tään avoin ylei­sö­luen­to. Lau­an­tai­na klo 14 Anna-Lii­sa Han­nu­la-Tukiai­nen ker­too yhtei­söl­li­sis­tä voi­mis­ta ja tai­teen teke­mi­sen tera­peut­ti­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta Egyp­tin maa­seu­dul­la. Lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na näyt­te­lyä esit­te­lee Jus­si Tukiai­nen.

Eila ja Hem­mi Jaa­ran tari­na doku­ment­ti­na

Eila ja Hem­mi Jaa­ran tari­na on tal­tioi­tu Ylen Per­jan­tai-dok­ka­riin. Kuva: Aki Lah­ti­nen ja Topi Tirri/Yle

Päi­vää vail­le 92-vuo­tiai­na mar­ras­kuus­sa 2016 avioi­tu­neet yli-iiläi­set Eila ja Hem­mi Jaa­ra näh­dään Yle Per­jan­tai -ohjel­man dok­ka­ris­sa. Yle Per­jan­tai tulee huo­men­na TV1:ssä kel­lo 21.05. Suo­ras­sa lähe­tyk­ses­sä rou­va Tel­ler­vo Koi­vis­to ja rak­kausp­sy­ko­lo­gi Tony Dun­der­felt poh­ti­vat, miten rak­kaus kes­tää elä­mää ja mikä on pit­kän ja onnel­li­sen pari­suh­teen salai­suus. llan dok­ka­ri on

Vies­tien kir­joit­ta­mi­nen hedel­miin on nyt IN.

Roo­sa Mas­ko­sen ohjaa­ma 91-vuo­ti­aa­na vihil­le -doku­ment­ti, joka on jo nyt kat­sot­ta­vis­sa Yle Aree­nas­sa.

Yhdek­sän­mi­nuut­ti­nen dok­ka­ri ker­too 90-vuo­tiai­na toi­sen­sa tavan­nei­den oulu­lai­sen Eila Kau­pin ja yli-iiläi­sen Hem­mi Jaa­ran rak­kaus­ta­ri­nan. Doku­men­tis­sa seu­ra­taan paris­kun­nan kotias­ka­rei­ta ja rak­kau­de­no­soi­tuk­sia. “Hem­mi ja Eila Jaa­ra tui­jot­ta­vat toi­si­aan kiin­teäs­ti sil­miin. 94-vuo­tias Hem­mi kur­kot­taa anta­maan sama­ni­käi­sel­le vai­mol­leen pit­kän suu­del­man. Niin pit­kän,

että tekee mie­li kään­tää pää pois. Tun­tuu kiusal­li­sel­ta todis­taa vie­res­sä näin intii­miä het­keä”, tode­taan dok­ka­rin tie­dot­tees­sa.

Eila ja Hem­mi Jaa­ran häi­tä vie­tet­tiin Yli-Iin kir­kos­sa 6.11.2016. Kirk­ko oli täyn­nä vie­rai­ta. Paris­kun­nas­ta on kir­joi­tet­tu useis­sa leh­dis­sä. Aihe on kiin­nos­ta­nut myös Ran­ta­poh­jan luki­joi­ta. Ran­ta­poh­jan Face­book-sivul­la jul­kais­tua lyhyt­tä hää­vi­deoa on käy­ty kat­so­mas­sa 45 000 ker­taa.

Hedel­mä­ter­veh­dys ystä­väl­le
Unoh­tui­ko hank­kia ystä­vän­päi­vä­kort­ti tai -lah­ja? Älä väli­tä, ter­veh­di ystä­vää hedel­mäl­lä ja kir­joi­ta vies­ti­si sii­hen! Tämä on kuu­lem­ma nyt uusi tren­di. Aina­kin ter­veel­li­nen, jos ver­taa suklaayl­lä­tyk­siin.

Kuva­ku­dok­set eli glo­be­lii­nit edus­ta­vat maa­il­man van­hin­ta teks­tii­li­tai­de­pe­rin­net­tä.

Park­ki­kiek­ko­pak­ko Revon­tiel­le
Ook­ko nää huo­man­nu, että Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa Revon­tien var­rel­la pitää käyt­tää pysä­köi­des­sään park­ki­kiek­koa? Park­ki­kiek­koa tar­vi­taan myös Jatu­lin uima­hal­lin ja moni­toi­mi­ta­lon park­ki­pai­kal­la kuten myös hau­tuu­maan edus­tan park­ki­pai­kal­la päi­vä­ko­din koh­dal­la.

Perin­tei­sen park­ki­kie­kon rin­nal­la käy­tös­sä on myös digi­taa­li­sia tuloa­jan osoit­ta­via mit­ta­rei­ta, sil­lä park­ki­kie­kon ulkoa­su ei ole enää tark­kaan sää­del­ty. Kun edus­kun­nan hyväk­sy­mät lait tie­lii­ken­ne­lain uudis­tuk­ses­ta tule­vat voi­maan 2020, riit­tää, että pysä­köin­nin alka­mi­sa­jan ilmoit­taa vaik­ka pape­ri­la­pul­la. Sil­loin tie­ten­kin on tär­ke­ää, että autos­sa on kynää ja pape­ria.

Park­ki­kie­kon käyt­tö­vel­vol­li­suus ilmoi­te­taan aina lii­ken­ne­mer­kil­lä. Monet eivät ole huo­man­neet, että Revon­tien var­rel­la Hau­ki­pu­taal­la pitää käyt­tää kiek­koa.