Iin tai­de­kou­lun kuva­tai­de­ryh­mien pot­ret­te­ja ja mui­ta töi­tä on esil­lä Nät­te­po­ris­sa.

Ran­ta­poh­jas­ta 29.3.1979:

Mies herä­si ja huo­ma­si nuk­ku­neen­sa ”pon­niin”. Kis­kais­tu­aan vaat­teet pääl­leen hän juok­si autoon­sa, mut­ta syök­syi muu­ta­man sekun­nin kulut­tua takai­sin, soit­ti polii­sil­le ja ilmoit­ti että hänen autos­taan on ryös­tet­ty rat­ti, jar­rut, kyt­kin, kaa­su­tin ja vaih­de­laa­tik­ko. Vähän ajan kulut­tua hän soit­ti uudel­leen polii­sil­le ja ilmoit­ti että hän oli kii­res­sään istu­nut taka­pen­kil­le.
Nimim. I.Y.

Vaa­ri on ollut kau­pun­gis­sa asioil­laan ja on palaa­mas­sa siel­tä tak­si­au­tol­la kotiin­sa. Pää­ties­tä haa­rau­tu­va kylä­tie on kui­ten­kin sii­nä mää­rin hei­kos­sa kun­nos­sa että kus­ki ei suos­tu aja­maan peril­le. Vaa­ri ei ole täs­tä mok­sis­kaan, tuu­ma­si­pa­han vain: ”Mut­ta tämän auton­han pitäis olla joh­to­täh­ti kai­kil­la teil­lä.”
Nimim. Iiläi­nen

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Las­ten tai­det­ta Nät­te­po­ris­sa

Tai­de­kou­lu­lais­ten kuva­tai­de­ryh­mien oppi­las­töi­tä on esil­lä Iin Nät­te­po­ris­sa 29.4. saak­ka. Näyt­te­lyn nimi on luku­vuo­den tee­man mukai­ses­ti Ryt­mi ja lii­ke.

Työ­väen­ta­lol­la tans­si­taan taas 

Iin työ­väen­ta­lol­la on pidet­ty tans­se­ja pit­kään, joten yli sata­vuo­ti­aa­seen taloon liit­tyy monia muis­to­ja. Pai­kas­sa ovat vie­rail­leet vuo­si­kym­me­nien aika­na muun muas­sa Ola­vi Vir­ta, Eino Grön ja Kat­ri Hele­na. Onpa moni löy­tä­nyt elä­män­kump­pa­nin­sa­kin tans­seis­ta. Ensi lau­an­tai­na 13.4 hel­mat hei­lah­ta­vat jäl­leen, kun Iin kan­sa­lais­opis­ton lau­la­jat ja tans­sior­kes­te­ri avaa­vat Tans­sit työ­väen­ta­lol­la -illan kel­lo 19.

Illan aika­na kuul­laan jalan alle mene­vien tans­si­kap­pa­lei­den lisäk­si haus­ko­ja muis­to­ja ja yksi­tyis­koh­tia Iin työ­väen­ta­lon tans­si­his­to­rias­ta. Illan musiik­ki tuo tuu­lah­duk­sen menn

eil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä tähän päi­vään, jos­sa Iin musiik­ki-ja tans­si­kult­tuu­ri elä­vät edel­leen kukois­ta­vaa ja vire­ää elä­mää.

Lip­pu­ja tans­sei­hin voi ostaa tun­tia ennen ohjel­man alkua ovel­ta. Tans­seis­sa on kah­vi­la. Esiin­ty­jien lisäk­si myös ylei­sö voi pukeu­tua iltaan nos­tal­gi­seen hen­keen.

Oulu-opis­ton muusi­kot esiin­ty­vät

Yli vii­si­sa­taa Oulu-opis­ton muusik­koa esiin­tyy yksin, yhty­eis­sä ja kuo­rois­sa Poh­jan­kar­ta­nos­sa per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na 12.–13.4. Tilai­suuk­sis­sa ovat edus­tet­tu­na lähes kaik­ki musii­kin tyy­li­la­jit: tai­de­musiik­ki, klas­si­nen, popu­laa­ri­musiik­ki, pop/rock/iskelmä, kan­san­musiik­ki ja maa­il­man­musiik­ki.

Musiik­ki­vii­kon­lo­pun käyn­nis­tää per­jan­tai­na kel­lo 17.30 Oulu-opis­ton Viih­deor­kes­te­rin, Vil­liin­ny viu­lus­ta -ryh­män ja Pop­pis-kuo­ron ensim­mäi­nen yhtei­se­siin­ty­mi­nen. Samaan aikaan aulan laval­la ja kah­vi­las­sa musi­soi­vat Man­do­lii­nior­kes­te­ri, ETNOA! -kokoon­pa­no ja lau­lu­yh­tye Pyrs­tö­täh­det. Pia­non, hui­lun, kla­ri­ne­tin, sel­lon ja viu­lun soi­ti­nop­pi­laat esiin­ty­vät luen­to­sa­leis­sa jo klo 16.30 läh­tien.

Suu­ri kuo­ro­kon­sert­ti käyn­nis­tää lau­an­tain kar­ke­lot kel­lo 12. Kon­ser­tis­sa esiin­ty­vät Rita­har­jun lap­si­kuo­ro, Lau­la vaan! -kuo­ro, Kon­so­nans­si, Yhtye­lau­lu­kurs­si, Nais­kuo­ro Aava, Nuo­ri­so­kuo­ro Illusian val­men­nus­kuo­ro, Nuo­ri­so­kuo­ro Illusia, Nais­kuo­ro Oulut­ta­ret ja Seka­kuo­ro Sil­to­jen lau­lu. Poh­jan­kar­ta­non aulan laval­le nousee pik­ku­ki­ta­ris­te­ja ja usei­ta bän­di­kou­lun bän­de­jä, kuten Groo­ve, Base­ment ja Band Friends. Muka­na on myös bän­de­jä Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Luen­to­sa­leis­sa jat­ku­vat soi­ti­nop­pi­lai­den kon­ser­tit, ja kel­lo 15 läh­tien lukui­sat yksin­lau­la­jat pää­se­vät esiin­ty­mään.

Kaik­kiin kon­sert­tei­hin on vapaa pää­sy.

Oulu-opis­ton Viih­deor­kes­te­ri joh­ta­ja­naan Lau­ri Mar­ja­kan­gas on yksi Oulu-opis­ton musiik­ki­vii­kon­lo­pun esiin­ty­jis­tä. Kuva: San­ni Lut­ti­nen

Har­ras­tus­hu­li­nat tulos­sa Hau­ki­pu­taal­le

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lun koti­kou­lu­toi­mi­kun­ta jär­jes­tää las­ten ja nuor­ten Har­ras­tus­hu­li­nat-nimi­sen tapah­tu­man tiis­tai­na 7.5.

Tapah­tu­man tavoit­tee­na on koo­ta Hau­ki­pu­taan ja lähia­lu­een las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­sia jär­jes­tä­viä taho­ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti yhteen. Aja­tuk­se­na on, että lap­set, nuo­ret ja hei­dän van­hem­pan­sa voi­vat tul­la tutus­tu­maan, mitä kaik­kea har­ras­tus­toi­min­taa Hau­ki­pu­das tar­jo­aa. Tapah­tu­mas­ta voi saa­da uusia ideoi­ta ensi syk­syn har­ras­tuk­siin.

Pai­kal­le on tulos­sa toi­min­taan­sa esit­te­le­mään muun muas­sa Hau­ki­pu­taan Heit­to, Ahmat, Muso­kai, nuo­ri­so­toi­mi, Oulu-Opis­to, Alar­mi Stables -tal­li ja Vir­pin­nie­men lii­kun­tao­pis­to. Kou­lun oppi­laat pitä­vät Har­ras­tus­hu­li­nois­sa buf­fet­tia.

Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään Län­si­tuu­len kou­lun pihal­la tai sade­sään sat­tues­sa sisä­ti­lois­sa 7.5. kel­lo 16.30–18.30.