Kali­men­joes­sa kil­lu­va sty­rok­si ja muu raken­nus­jä­te ei ole sil­mäl­le ilo eikä hyväk­si lin­nuil­le.

Ran­ta­poh­jas­ta 22.3.1979:

Ennen van­haan kun lap­set syn­ny­tet­tiin koto­na päät­ti eräs mökin mies ope­tel­la itse käti­lök­si. Niin­pä hän oikean käti­lön olles­sa syn­ny­tys­tä hoi­ta­mas­sa kat­se­li ja kyse­li tark­kaan miten kaik­ki tapah­tuu. Hyvin mie­hel­tä tapah­tui­kin käti­lö­nä olo sii­hen saak­ka kun yksi lap­si oli syn­ty­nyt, mut­ta kun sat­tui­kin ole­maan tulos­sa kak­so­set, tuli mie­hel­le hätä: ”Voi ihme kun ei tul­lut kysy­tyk­si miten las­ten tulo pysäy­te­tään.”

E.H. Jää­li

Tuu­li­set kuvauk­set

Yle Fem kuva­si Egen­lad-ohjel­maa meren ran­nal­la Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dal­la sijait­se­val­la kult­tuu­ri­po­lul­la, mis­sä sijait­see pai­kan his­to­rias­ta ker­to­va kult­tuu­ri­pol­ku ja Pölök­ky­päi­den tai­de­pol­ku, jol­la on mar­tin­nie­me­läi­sen Jyr­ki Mäen puu­veis­tok­sia.

Per­jan­tai­päi­vä oli valon puo­les­ta nät­ti, mut­ta sää oli hyvin tuu­li­nen.

Ylen Egen­land -mat­kai­luoh­je­man koh­teet vali­taan ylei­sön vink­kien perus­teel­la. Vii­me vii­kon lopul­la kuvaus­ryh­mä vie­rai­li myös Hai­luo­dos­sa ja Oulun kes­kus­tas­sa. Kuvauk­set koh­teis­sa eri puo­lil­la Suo­mea jat­ku­vat syk­syyn asti. Vie­lä ei ole tark­kaa tie­toa, mil­loin Mar­tin­nie­men ja Oulun jak­so lähe­te­tään ulos, mut­ta peräs­tä kuu­luu.

Mitä teh­dä ros­kaa­jil­le?

Kuvaus­ryh­mä kävi ihmet­te­le­mäs­sä pölök­ky­päi­tä Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­säs­sä. Kuva: Lii­sa Taka­lo

– Mitä teh­dä, kun pai­kal­li­set oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­jat ros­kaa­vat mei­dän Kali­men­jo­kea tääl­lä Kali­me­no­jan­po­lul­la Kel­los­sa, kysyy huo­les­tu­nut luon­non ystä­vä.

Hän ker­too useam­man ker­ran mai­nin­neen­sa asias­ta raken­ta­jil­le, mut­ta mitään ei ole tapah­tu­nut. Joel­le on len­nel­lyt usei­ta raken­nus­muo­ve­ja ja iso­ja sty­rok­si­le­vy­jä. Mitä tapah­tuu kun muut­to­lin­nut palaa­vat ja nok­ki­vat sty­rok­sia? Kenel­le kuu­luu vas­tuu sil­loin näis­tä lin­tu­rau­kois­ta? Pitäi­si­kö asias­ta ilmoit­taa Suo­men Luon­non­suo­je­lu­liit­toon vai mihin, jot­ta tilan­ne muut­tui­si, kysyy kylä­läi­nen.

Vesa­las­sa lani­te­taan pelien ja käsi­töi­den paris­sa koko yö.

$>Yli­kii­min­gin Vesa­lan kou­lul­la jär­jes­te­tään per­jan­tain ja lau­an­tain väli­se­nä yönä lanit, jos­sa kai­ke­ni­käi­set pelien ja käsi­töi­den ystä­vät kokoon­tu­vat. Käy­tös­sä ovat myös FabLa­bin 3D-tulos­ti­met ja muut lait­teet.

Ala­kou­lu­lai­sia lanit­ta­ja saat­taa siis näkyä kou­lun lähei­syy­des­sä koti­mat­kal­laan ilta­kym­me­nen jäl­keen, kun tapah­tu­ma hei­dän osal­taan päät­tyy. Ylä­kou­lu­lai­set lanit­ta­vat aamu­kym­me­neen saak­ka. Muut jat­ka­vat pelien ja käsi­töi­den paris­sa aamu­kym­me­neen saak­ka.

Oulu-opis­ton näyt­te­ly asu­kas­tu­val­la.

$>Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la on tule­va­na lau­an­tai­na 6.4. kel­lo 10–16 esil­lä Oulu-opis­ton kurs­seil­la teh­ty­jen pai­kal­lis­ten töi­tä. Muka­na ovat niin pos­lii­nin­maa­laa­ja-kera­mii­kot ja käsi­työ­pa­ja­lai­set kuin enti­söi­jät­kin. Samaan aikaan asu­kas­tu­val­la on myy­jäi­set, jois­sa voi ostaa monen­lai­sia käsi­töi­tä.