Ook­ko Nää kuul­lu?

Oli ker­ran mies, joka oli kuu­lui­sa suk­ke­lis­ta vas­tauk­sis­taan. Mies istui jär­ven ran­nal­la ja hänen luok­seen tuli muu­an her­ra, joka halusi kuul­la kuin­ka nase­va hän on vas­tauk­sis­saan ja kysyi mie­hel­tä, että kuin­ka mon­ta saa­vil­lis­ta luu­let ole­van vet­tä tuos­sa jär­ves­sä. Mies vas­ta­si: ” No, jos on oikein iso saa­vi, niin ei tuu vie­lä täyteenkään.”K.R. Mar­tin­nie­mi

 

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Piis­pan kans­sa pyö­räi­le­mään

Piis­pan­pyö­räi­ly on piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lon ideoi­ma kai­ken kan­san lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma toteu­te­taan Oulus­sa lau­an­tai­na 14.9. Piis­pan­pyö­räi­lyl­lä kerä­tään varo­ja vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten lii­kun­ta­har­ras­tus­ten tuke­mi­seen.

Lii­kun­ta on aina ollut lähel­lä piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lon sydän­tä. Hän sai idean omas­ta lii­kun­ta­ta­pah­tu­mas­ta, jon­ka avul­la voi­tai­siin aut­taa pai­kal­li­sia lap­si­per­hei­tä lii­kun­ta­har­ras­tuk­sis­sa.

– Oulu on vah­vas­ti pro­fi­loi­tu­nut pyö­räi­ly­kau­pun­ki­na, joten ajat­te­lin pyö­räi­lyn laji­na sopi­van hyvin myös hyvän­te­ke­väi­syys­tar­koi­tuk­ses­sa jär­jes­tet­tä­vän piis­pan lii­kun­ta­ta­pah­tu­man kes­ki­öön, Juk­ka Kes­ki­ta­lo ker­too.

Piis­pan­pyö­räi­ly start­taa lau­an­tai­na 14.9. klo 10 Oulun tuo­mio­kir­kon edes­tä.

Mikä vei lohien hen­gen?

Kii­min­ki­joes­ta Hau­ki­pu­taan Ala­kos­kes­ta on per­ho­ka­las­ta­ja bon­gan­nut kak­si kuol­lut­ta loh­ta. Lohet ovat noin kilon pai­noi­sia.

Arvat­ta­vak­si jää, mikä on vie­nyt lohil­ta hen­gen. Hel­le­ke­sä ja vähä­ve­ti­syys, vai onko tau­tia?

– Pääl­li­sin puo­lin kalois­sa ei näy homet­ta tai muu­ta sel­lais­ta epäi­lyt­tä­vää, että lohet oli­si­vat kuol­leet johon­kin tau­tiin, arvioi pai­kal­li­nen kala-asian­tun­ti­ja Esa Meri­läi­nen.

Lohen pää­puo­lel­la on repey­ty­mä, saat­taa olla, että se kiduk­sis­taan taker­tu­nut verk­koon. Kuvas­sa näky­vät jäl­jet ovat pää­sias­sa lok­kien aikaan­saan­nos­ta.

Elo­mark­ki­nat Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gin museoa­lu­eel­la vie­te­tään lau­an­tai­na 17.8. museo­päi­vää sekä elo­mark­ki­noi­ta. Tapah­tu­ma start­taa kel­lo 10 ja kes­tää aina kel­lo 14 saak­ka. Päi­vän aika­na esil­lä ovat monet perin­tei­set syys­työt. Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry on jär­jes­tä­nyt pai­kal­le myös eri­lai­sia kisai­lu­ja ja kil­pai­lu­ja. Myyn­nis­sä on kaik­kea tee­maan sopi­vaa.

Työ­näy­tök­set oli­vat suo­sit­tu­ja vii­me vuon­na Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä museo­päi­väs­sä ja elo­mark­ki­noil­la lau­an­tai­na. Annik­ki Kok­ko ja Mat­ti Kois­ti­na­ho näyt­ti­vät, miten ohra­lyh­tei­tä vars­ta­taan. Heik­ki Pason Wick­strö­min maa­moot­to­ri vuo­del­ta 1951 kiin­nos­ti myös kovas­ti ihmi­siä. (Kuva, arkis­to: PIRJO HOLAPPA)

Lii­ken­ne­va­lo­ja asen­ne­taan

Lii­ken­ne­va­lo­jen asen­ta­mi­nen Nelos­tiel­le Iihin on alka­nut Soro­sen­tien ris­teyk­ses­sä. Lii­ken­ne­va­lot tulee sekä Soro­sen­tien että Lei­po­jan tien ris­teyk­seen eli niin sanot­tui­hin Kärk­käi­sen ja Shel­lin ris­teyk­siin.

Lii­ken­ne­va­lo­jen asen­ta­mi­nen on Iin kun­nan ja ELY-kes­kuk­sen yhteis­han­ke, jon­ka ura­koit­si­ja­na toi­mii Nor­mi­va­lais­tus Oy.