Oma­toi­mi­kir­jas­to­jen aukio­loa­jat pite­ne­vät loka­kuun alus­ta

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton oma­toi­mi­kir­jas­tois­sa pää­see asioi­maan 1. loka­kuu­ta alkaen kel­lo 7–21 joka päi­vä. Kir­jas­to­jen asiak­kail­ta on saa­tu toi­vei­ta aukio­loai­ko­jen laa­jen­ta­mi­ses­ta eri­tyi­ses­ti arki­aa­mui­na ja vii­kon­lop­puil­tai­sin. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la oma­toi­mi­kir­jas­toi­na toi­mi­vat Jää­li, Kel­lo, Pate­nie­mi ja Yli­kii­min­ki.

Oma­toi­mi­kir­jas­tot pal­ve­le­vat vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä, arjet ja pyhät. Asiak­kai­den mah­dol­li­suus käyt­tää kir­jas­to­pal­ve­lu­ja eri alueil­la on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti oma­toi­miai­ko­jen käyt­töön­o­ton myö­tä. Kir­jas­to­jen asia­kas­pal­ve­lua­jat, jol­loin hen­ki­lö­kun­taa on pai­kal­la, säi­ly­vät enti­sel­lään.

Kir­jas­toau­tot pal­ve­le­vat yli 200:lla kir­jas­to­py­sä­kil­lä niin kau­pun­kia­lu­eel­la kuin haja-asu­tusa­lueil­la ja nii­den aika­tau­lut voi tar­kis­taa kir­jas­ton verk­ko­si­vuil­ta: www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kirjastoautot.