Ehdol­la edus­kun­taan: Omais­hoi­dol­le viral­li­sem­pi ase­ma

Monet omai­set teke­vät van­huk­sien, vam­mais­ten tai mui­den apua tar­vit­se­vien hyväk­si arvo­kas­ta työ­tä käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si. Omais­hoi­ta­jak­si ei pyri­tä, vaan sii­hen ajau­du­taan läheis­ten vai­kei­den tilan­tei­den myö­tä. Työ on usein myös hyvin rasit­ta­vaa, esi­mer­kik­si jos kysees­sä on tois­ta van­he­ne­vaa avai­o­puo­li­soa hoi­ta­va van­hus.

Kun­tien mak­sa­mat omais­hoi­don tuet ovat toi­saal­ta hyvin pie­niä ver­rat­tu­na lai­tos­hoi­toi­hin, jot­ka voi­vat esi­mer­kik­si vai­keas­ti vam­mai­sil­la mak­saa jopa sato­ja euro­ja päi­vää koh­den.

Omais­hoi­ta­jat saa­vat puo­les­taan kun­nil­ta var­sin vaih­te­le­vas­ti tukea; sitä ei ole lais­sa tar­kem­min mää­rät­ty, ja käy­tän­nöt ja tuen mää­rät vaih­te­le­vat eri kun­nis­sa ja jopa kun­tien sisäl­lä. Tuen mää­rät ovat kui­ten­kin tie­to­je­ni mukaan usein hyvin pie­niä.

Omais­hoi­ta­jien tuet tuli­si mää­rit­tää Kelan mak­set­ta­vak­si sel­keil­lä kri­tee­reil­lä. Vie­lä parem­pi oli­si, jos ne muu­tet­tai­siin pal­kak­si, Myös sijai­suu­det tuli­si mah­dol­lis­taa nykyis­tä parem­min.

Näi­tä mää­ri­tel­les­sä tuli­si muis­taa, kuin­ka pal­jon mak­saa yhteis­kun­nal­le, jos täl­lai­sia omais­hoi­ta­jia ei oli­si. Täl­löin yhä useam­mal­le omais­hoi­ta­jal­le tulee mah­dol­li­suus ihmi­sar­voi­seen elä­mään. Ja tuon teh­tä­vän tul­les­sa useam­mal­le mah­dol­li­sek­si myös yhteis­kun­ta sääs­tää huo­mat­ta­vat sum­mat rahaa. Lisäk­si lie­ven­näm­me hoi­ta­ja­pu­laa tule­vai­suu­des­sa.

Juha Vuo­rio
DI
edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas
Perus­suo­ma­lai­set