Olo­ko­to siir­tyy Mam­mut­ti­hir­rel­tä Kon­tiol­le

Olokoto on suunnattu pääasiassa revontuli- ja luontomatkailuun, mutta nyt tehdyn sopimuksen myötä Olokodon mahdollisuuksia aiotaan ulottaa aiempaa selvästi laajemmalle.

Kan­sain­vä­li­ses­ti pal­kin­to­ja ja tun­nus­tus­ta kerän­nyt, kii­min­ki­läi­sen Ilma­ri Mäen­pään suun­nit­te­le­ma, lasi­kat­toi­nen pie­nois­ko­ti Olo­ko­to siir­tyy yli­kii­min­ki­läi­sel­tä Mam­mut­ti­hir­rel­tä osak­si maa­il­man joh­ta­van hir­si­ta­lo­val­mis­ta­jan, Kon­tion, tuo­te­va­li­koi­maa.

Kii­min­ki­läi­nen Ilma­ri Mäen­pää siir­si Olo­ko­don tuo­tan­non Yli­kii­min­gis­tä Pudas­jär­vel­le Kon­tion hir­si­ta­lo­val­mis­ta­jal­le.

Olo­ko­to jul­kis­tet­tiin Sei­nä­joen asun­to­mes­suil­la hei­nä­kuus­sa 2016 ja sen jäl­keen Olo­ko­to­ja on toi­mi­tet­tu jo tois­ta­sa­taa kap­pa­let­ta ympä­ri Euroo­pan. Eri­tyi­sen run­saas­ti Olo­ko­to­ja on käy­tös­sä Suo­mes­sa Lapin mat­kai­lu­koh­teis­sa sekä Poh­jois-Nor­jas­sa ja Ruot­sis­sa.

Olo­ko­to on suun­nat­tu pää­asias­sa revon­tu­li- ja luon­to­mat­kai­luun, mut­ta nyt teh­dyn sopi­muk­sen myö­tä Olo­ko­don mah­dol­li­suuk­sia aio­taan ulot­taa aiem­paa sel­väs­ti laa­jem­mal­le.

– Haem­me Olo­ko­dol­le uut­ta kas­vua yhdis­tä­mäl­lä vah­van mat­kai­lu­kon­sep­tin sekä Kon­tion pit­kän hir­sio­saa­mi­sen ja uuden tek­no­lo­gian. Koh­tuu­hin­tais­ten siir­ret­tä­vien raken­nus­ten suo­sio kas­vaa jat­kos­sa enti­ses­tään, ja Olo­ko­to-kon­sep­ti sovel­tuu erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si väis­tö­ti­lo­jen tai asun­to­loi­den toteut­ta­mi­sek­si, tote­aa Kon­tion toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Ant­ti­la.

– Yhteis­työ Kon­tion kans­sa antaa Olo­ko­dol­le hyvät kehit­ty­mis­mah­dol­li­suu­det tule­vai­suu­teen. Kon­sep­tin jat­ko­ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää, että meil­lä on vah­va ja luo­tet­ta­va kump­pa­ni käy­tän­nön toteu­tuk­seen. Koke­muk­set ovat osoit­ta­neet, että Olo­ko­dol­le on luon­nol­li­nen kysyn­tä sekä Suo­mes­sa että ulko­mail­la, sanoo Olo­ko­don kehit­tä­jä Ilma­ri Mäen­pää.

– Jat­ku­van tuo­te­ke­hi­tyk­sen tavoit­tee­na on lisäk­si tuot­taa Olo­ko­toa entis­tä kus­tan­nus­te­hok­kaam­min ja parem­min, Mäen­pää tote­aa.