Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­lä Iis­sä

Ilma­tar Ii Oy suun­nit­te­lee Ollin­kor­ven alu­eel­le kym­me­nien tuu­li­voi­ma­loi­den raken­ta­mis­ta. Hank­kee­seen liit­tyen on laa­dit­tu osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma, joka sisäl­tää myös ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­suun­ni­tel­man (YVA).

YVA:ssa tar­kas­tel­laan nol­la­vaih­toeh­don­li­säk­si kah­ta vaih­toeh­toa, jos­sa toi­ses­sa Ollin­kor­ven alu­eel­le raken­ne­taan noin 63 tuu­li­voi­ma­laa ja toi­ses­sa noin 15 tuu­li­voi­ma­laa.

Suun­ni­tel­tu­jen tuu­li­voi­ma­loi­den yksik­kö­te­ho on noin 5–9 MW, koko­nais­kor­keus on enin­tään 300 met­riä, napa­kor­keus enin­tään 200 met­riä ja root­to­rin hal­kai­si­ja enin­tään 200 met­riä. Voi­ma­la­tyyp­pei­nä tar­kas­tel­laan haruk­sel­lis­ta ja haruk­se­ton­ta tuu­li­voi­ma­laa. Myös kah­ta eri säh­kön­siir­to­vaih­toeh­toa on tut­kit­tu.

Iin kun­nan­hal­li­tus aset­taa osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­man sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­suun­ni­tel­man jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le 60 vuo­ro­kau­den ajak­si.

Iin kun­ta on käyn­nis­tä­nyt hel­mi­kuus­sa tänä vuon­na tuu­li­voi­may­leis­kaa­van laa­ti­mi­sen Ollin­kor­ven alu­eel­le Ilma­tar Ii Oy:n aloit­tees­ta. Kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan sopi­muk­sen tuu­li­voi­may­leis­kaa­van laa­ti­mi­sen käyn­nis­tä­mi­sek­si ja laa­ti­mi­sek­si.