Oikeus­asia­mie­hel­tä keho­tus Oulun polii­sil­le

Edus­kun­nan oikeus­asia­mies (OA) Pet­ri Jääs­ke­läi­nen kehot­taa kah­des­sa kan­te­lu­rat­kai­sus­saan Oulun polii­si­lai­tos­ta kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta lap­sien teke­mik­si epäil­ty­jen ja lap­siin koh­dis­tu­nei­den rikos­ten esi­tut­kin­to­jen kes­toon.

Ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa sekä epäil­ty että asia­no­mis­ta­ja oli­vat 14-vuo­tiai­ta. Lain mukaan alle 15-vuo­ti­aan epäil­lyn rikol­li­sen teon esi­tut­kin­ta on toi­mi­tet­ta­va kii­reel­li­ses­ti. Asia­no­mis­ta­ja oli kuu­lus­tel­tu yhdek­sän kuu­kaut­ta ja epäil­ty yli 1,5 vuot­ta riko­sil­moi­tuk­sen teke­mi­ses­tä, min­kä jäl­keen esi­tut­kin­ta oli pää­tet­ty. Tämä ei OA:n mukaan täyt­tä­nyt lain kii­reel­li­syys­vaa­ti­mus­ta var­sin­kaan, kun oli kyse vaka­vas­ta riko­se­päi­lys­tä.

Toi­ses­sa tapauk­ses­sa kou­lua­vus­ta­jaa epäil­tiin 8-vuo­ti­aan lap­sen pahoin­pi­te­lys­tä. Esi­tut­kin­ta kes­ti yli kak­si vuot­ta, min­kä polii­si­lai­tos­kin myön­si lii­an pit­käk­si.

Kum­pi­kaan esi­tut­kin­ta ei ollut oikeus­asia­mie­hen mukaan laa­ja tai laa­dul­taan vai­kea. Vii­py­mi­set joh­tui­vat polii­si­lai­tok­sen rikos­tut­kin­nan erit­täin vai­keas­ta työ­ti­lan­tees­ta, mikä oli käy­nyt ilmi myös oikeus­asia­mie­hen kans­lian tar­kas­tuk­sel­la kevääl­lä 2019. Polii­si­lai­tos oli jo aiem­min ryh­ty­nyt moniin toi­men­pi­tei­siin tilan­teen paran­ta­mi­sek­si. Oikeus­asia­mies pyy­si Polii­si­hal­li­tus­ta tule­val­la polii­si­lai­tok­sen tar­kas­tuk­sel­laan kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mio­ta lap­sien teke­mik­si epäil­ty­jen ja lap­siin koh­dis­tu­nei­den rikos­ten esi­tut­kin­ta­ti­lan­tee­seen ja rapor­toi­maan sii­tä oikeus­asia­mie­hel­le.