Oikai­sue­si­tys Rivin­no­kan lii­ken­ne­merk­ki­pää­tök­seen

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tys ry on jät­tä­nyt oikai­sue­si­tyk­sen Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le kau­pun­gi­nin­si­nöö­rin teke­mään lii­ken­ne­merk­ki­pää­tök­seen, joka kos­kee ajo­neu­vo­lii­ken­teen kiel­tä­mis­tä Rivin­no­kan yksi­tyis­tiel­lä.  Yhdis­tyk­sen mie­les­tä ajo­neu­vo­lii­ken­ne tuli­si sal­lia.

Asu­ka­syh­dis­tys veto­aa voi­mas­sao­le­vaan ran­ta­kaa­vaan, joka vie edel­ly­tyk­set ajo­neu­vo­lii­ken­teen kiel­tä­mi­sel­le Rivin­no­kan yksi­tyis­tiel­lä. Kaa­van mukaan Rivin­no­kal­la on pien­ve­ne­sa­ta­ma, uima­ran­ta ja pysä­köin­tia­lue Rivin­no­kan vir­kis­ty­sa­lu­een lisäk­si.

Oulun kau­pun­ki on vuo­kran­nut Hau­ki­pu­taan jako­kun­nal­ta Rivi­no­kan vir­kis­ty­sa­lu­een ylei­seen kun­ta­lais­ten käyt­töön. Vir­kis­ty­sa­lu­eel­la ole­va Rivin­no­kan laa­vu on suo­sit­tu ja tal­vi­set hiih­to­mah­dol­li­suu­det merel­le menoon Rivin­no­kan yksi­tyis­tien kaut­ta ovat erin­omai­set.

Lisäk­si asu­ka­syh­dis­tys pai­not­taa, että ran­nan yhtei­nen käyt­tö on kun­ta­lais­ten yhtei­nen etu. Yhdis­tyk­sen mie­les­tä tätä oikeut­ta on syy­tä kun­nioit­taa edel­leen, jot­ta myös lii­ken­nea­jo­neu­vol­la oli­si mah­dol­lis­ta saa­vut­taa Rivin­no­kal­la ole­va vir­kis­ty­sa­lue.

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tys kun­ta­lais­ten edus­ta­ma­na yhdis­tyk­se­nä esit­tää näi­hin seik­koi­hin vedo­ten pää­tök­sen kumoa­mis­ta, jot­ta ajo­neu­vo­lii­ken­ne Rivin­no­kan vir­kis­ty­sa­lu­eel­le on edel­leen mah­dol­lis­ta.