Ohjeet muka­na

EU-ruo­ka-avun jake­lu­pis­teis­sä on tänä syk­sy­nä tar­jol­la Mart­to­jen teke­mään resep­ti­vih­koa. Mau­kas­ta EU-ruo­ka­kas­sis­ta -vih­ko sisäl­tää help­po­ja resep­te­jä, jot­ka perus­tu­vat ruo­ka-avun tuot­tei­den käyt­töön. Resep­tien raa­ka-aine­luet­te­lot ovat lyhyi­tä, ja ruo­kien val­mis­ta­mi­seen tar­vi­taan EU-ruo­ka­kas­sin sisäl­tä­mien tuot­tei­den lisäk­si kor­kein­taan muu­ta­maa aines­ta, kuten kanan­mu­nia, kas­vik­sia tai maus­tei­ta.

Suo­mes­sa jae­taan vuo­sit­tain noin 1,9 mil­joo­naa kiloa EU-ruo­ka-apu­tuot­tei­ta. Lisäk­si osa jake­luun osal­lis­tu­vis­ta orga­ni­saa­tiois­ta jakaa myös lah­joi­tuk­se­na saa­tua ruo­kaa, niin sanot­tua hävik­ki­ruo­kaa.

Resep­ti­vih­koa on pai­net­tu 70 000 kap­pa­let­ta, ja sitä on saa­ta­vil­la ruo­an­ja­ko­pis­teis­sä ympä­ri Suo­mea. Vih­ko on toteu­tet­tu Mart­ta­lii­ton ja Ruo­ka­vi­ras­ton yhteis­työ­nä.

– Haluam­me nos­taa jaet­ta­van ruo­an arvos­tus­ta. Ruo­ka­kas­sin ainek­sis­ta ja hävik­ki­ruo­as­ta saa yhtä her­kul­lis­ta kuin oste­tuis­ta raa­ka-aineis­ta, sanoo koor­di­naat­to­ri Piia Aho Mart­ta­lii­tos­ta.