Nurk­ka­näyt­tä­mö palaa Nis­ka­vuo­ren maa­ti­lal­le

Martan roolissa nähdään Satu Alatalo-Rautio ja Aarnena Juha Virranniemi. Kuva: Sanni Luttinen.

Oulu-opis­ton näy­tel­mä­ryh­mä Nurk­ka­näyt­tä­mö palaa Nis­ka­vuo­ren maa­ti­lal­le 20 vuo­den jäl­keen. Ryh­mä esit­ti sil­loin Nis­ka­vuo­ren nuo­ren emän­nän Mar­tin­nie­men van­hal­la kou­lul­la. Tuol­loin nuo­ri emän­tä Lovii­sa tais­te­li mie­hen­sä rak­kau­des­ta. Nis­ka­vuo­ren nai­set -näy­tel­mäs­sä Lovii­sa on jo van­ha nai­nen ja hänen poi­kan­sa puo­les­taan kamp­pai­lee rak­kau­den ja vel­vol­li­suuk­sien ris­ti­tu­les­sa. Ensi-ilta on Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la lau­an­tai­na 3.2. kel­lo 19.

Nis­ka­vuo­ren näy­tel­män on kir­joit­ta­nut Juha­ni Ter­va­pää eli Hel­la Wuo­li­jo­ki, joka oli tun­net­tu suo­men­vi­ro­lai­nen polii­tik­ko, näy­tel­mä­kir­jai­li­ja, Yleis­ra­dion pää­joh­ta­ja ja menes­ty­nyt lii­ke­nai­nen. Wuo­li­jo­ki muis­te­taan eri­tyi­ses­ti näy­tel­mä­kir­jai­li­ja­na juu­ri Nis­ka­vuo­ri-näy­tel­mä­sar­jas­taan.
Ter­va­pään ensim­mäi­nen näy­tel­mä oli Nis­ka­vuo­ren nai­set, joka sai ensi-iltan­sa maa­lis­kuus­sa 1936. Hän oli jul­kais­sut näy­tel­män­sä tähän saak­ka omal­la nimel­lään, mut­ta sen jäl­keen kun hänen ensim­mäi­sen suo­men­kie­li­sen näy­tel­män­sä, kan­sal­lis­so­taan sijoit­tu­van Lain ja jär­jes­tyk­sen esit­tä­mi­nen kiel­let­tiin kah­den esi­tys­ker­ran jäl­keen, päät­ti hän käyt­tää sala­ni­meä Juha­ni Ter­va­pää.

Nis­ka­vuo­ren nai­set -näy­tel­män ohjaa Nurk­ka­näyt­tä­mön pit­kä­ai­kai­nen ohjaa­ja Rai­ja Päk­ki­lä, niin kuin myös 20 vuo­ta sit­ten. Nis­ka­vuo­ren van­han emän­nän roo­lis­sa näh­dään Saa­ra Tuu­len­pe­sä,  Mar­tan roo­lis­sa Satu Ala­ta­lo-Rau­tio, Aar­nen roo­lis­sa Juha Vir­ran­nie­mi ja Ilo­nan roo­lis­sa Mai­ja Väi­sä­nen. Muis­sa roo­leis­sa näyt­te­le­vät Timo Rau­tio, Tuu­la Tas­ki­nen, Emi­lia Vää­nä­nen, Ulla-Kai­sa Perä­ta­lo-Kois­ti­nen, Han­nu Tihi­nen, Timo Hal­me­to­ja, Rei­jo Ala­ta­lo, Hen­na Hol­ma, Len­ni Lai­ne ja Eija Kum­pu­lai­nen.

Musii­kin on sävel­tä­nyt ja ohjan­nut Olli Roman, lavas­tus Ris­to Vii­na­mäen ja Timo Rau­tion ja puvus­tus on Min­na Vågin.
Ensi-illan jäl­keen esi­tet­tä­vät näy­tök­set ovat su 4.2. klo 16, la 10.2. klo 19, su 11.2. klo 16, pe 16.2. klo 19, la 17.2. klo 19 ja su 18.2. klo 16.