Nuo­ret haa­vei­le­vat edel­leen oma­ko­ti­ta­los­ta

Vuo­kra-asu­mi­sen suo­sio kas­vaa, mut­ta sil­ti enem­mis­tö nuo­ris­ta aikui­sis­ta asui­si tule­vai­suu­des­sa mie­lui­ten omis­tus­ko­dis­sa.

Omis­tusa­su­mi­sen suo­sio nuor­ten kes­kuu­des­sa on suu­ri pait­si Suo­mes­sa myös Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa ja Tans­kas­sa. Se tulee ilmi tuo­rees­ta, poh­jois­maa­lais­ten nuor­ten asu­mis­toi­vei­ta kar­toit­ta­nees­ta kyse­ly­tut­ki­muk­ses­ta, ker­too Raken­nus­teol­li­suus jul­kai­sus­saan.

Enem­mis­tö suo­ma­lais­nuo­ris­ta, perä­ti 94 pro­sent­tia, asui­si kym­me­nen vuo­den pääs­tä omis­tusa­sun­nos­sa, jos sai­si vapaas­ti vali­ta. Halu­tuin asu­mis­muo­to oli­si oma­ko­ti- tai rivi­ta­lo.

Raken­nus­teol­li­suus RT:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Alek­si Ran­dell pitää hyvä­nä uuti­se­na perin­tei­sen omis­tus­ko­tiu­nel­man säi­ly­mis­tä nuor­ten toi­ve­lis­tan ykkö­se­nä, sil­lä se näkyy tavoit­teel­li­se­na talou­den­hoi­to­na. Tut­ki­muk­ses­sa kävi­kin ilmi, että suu­ri enem­mis­tö suo­ma­lais­nuo­ris­ta val­mis­tau­tuu asu­mis­haa­veen­sa toteut­ta­mi­seen joko sääs­tä­mäl­lä rahaa tai tavoit­te­le­mal­la hyvä­palk­kais­ta työ­tä. Ensia­sun­non osta­jil­le suun­nat­tu asun­to­sääs­tö­palk­kio­jär­jes­tel­mä ASP onkin täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä kas­vat­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti suo­sio­taan.

Län­ti­sis­sä naa­pu­ri­mais­sa omis­tusa­su­mi­sen perin­ne on Suo­mea­kin vah­vem­pi. Ruot­sis­sa nuo­ret ovat jou­tu­neet ahtaal­le, kun asun­to­jen hin­nat nousi­vat voi­mak­kaas­ti taka­vuo­sien lii­an vähäi­sen asun­to­tuo­tan­non vuok­si. Ruot­sin tiu­kas­ti sään­nel­lyt ja toi­mi­mat­to­mat vuo­kra­mark­ki­nat ovat puo­les­taan pois­ta­neet kan­nus­ti­mia vuo­kra-asun­to­jen raken­ta­mi­sel­ta ja aja­vat nuo­ria omis­tusa­su­mi­seen.

– Meil­lä ei ole teh­ty lyhyt­nä­köi­siä poliit­ti­sia pää­tök­siä, jot­ka oli­si­vat krii­siyt­tä­neet asun­to­mark­ki­nat. Toi­vot­ta­vas­ti sel­lai­sia ei tul­la myös­kään näke­mään, Ran­dell sanoo.

Ran­del­lin mukaan tär­kein­tä on kysyn­nän ja tar­jon­nan tasa­pai­no. Kun­tien maan­käyt­tö- ja kaa­voi­tus­rat­kai­sut ovat avai­na­se­mas­sa var­mis­tet­taes­sa, ettei­vät nuor­ten toi­vei­siin vas­taa­vat asu­mis­vaih­toeh­dot kar­kaa nii­tä tavoit­te­le­vien ulot­tu­mat­to­miin. Nuo­ret toi­vo­vat suju­vaa arkea hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien, opis­ke­lu- ja työ­paik­ko­jen sekä pal­ve­lui­den äärel­lä, muis­tut­taa Ran­dell.

Tut­ki­muk­sen valos­sa suo­ma­lais­nuo­ret ovat asu­mis­ti­lan­teen­sa tyy­ty­väi­siä. Perä­ti 87 pro­sent­tia pitää nykyi­siä asu­mis­kus­tan­nuk­si­aan koh­tuul­li­si­na asun­non sijain­tiin ja omi­nai­suuk­siin näh­den.

– Yhteis­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa tulee muis­taa itse­näis­ty­vien nuor­ten tar­peet. Yksi tär­keim­mis­tä on koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen myös kas­vu­kes­kuk­sis­sa, sanoo Ran­dell.

Tut­ki­muk­ses­sa tuli esiin lisäk­si se, että suo­ma­lais­nuo­ret muut­ta­vat pois lap­suu­den­ko­dis­taan mui­ta poh­jois­maa­lai­sia aiem­min.

Ran­dell toi­voo asun­to­mark­ki­noil­la ole­van jat­kos­sa­kin tar­jol­la vaih­toeh­to­ja, joi­ta itse­näis­tä elä­mään­sä aloit­ta­vat nuo­ret arvos­ta­vat. Ran­dell lisää, että asu­mi­sen teho­kas tuki­jär­jes­tel­mä on vält­tä­mä­tön ja verot­ta­mis­ta tuli­si kehit­tää entis­tä kan­nus­ta­vam­mak­si. Ensia­sun­non osta­jat on jo vapau­tet­tu varain­siir­to­ve­ros­ta. Sen pois­to koko­naan hel­pot­tai­si omis­tusa­su­jien muut­ta­mis­ta myö­hem­min esi­mer­kik­si työn peräs­sä.

Kyse­ly­tut­ki­muk­sen toteut­ti Novus, Sve­ri­ges Byg­gin­dustrier BI:n toi­mek­sian­nos­ta ja yhteis­työs­sä Raken­nus­teol­li­suus RT:n ja mui­den alan poh­jois­mais­ten liit­to­jen kans­sa. Kyse­lyyn vas­ta­si yhteen­sä 1 914 hen­ki­löä, jois­ta 300 oli Suo­mes­ta. Vas­taa­jat ovat iäl­tään 18–25-vuotiaita. Vas­tauk­set on pai­no­tet­tu väes­tö- ja alue­ra­ken­teen mukaan.