Nie­me­län­tör­mä saa­mas­sa uudet kas­vot

Haukiputaan Niemeläntörmän kadut ovat huonokuntoisia ja liikenne on lisääntynyt viime aikoina muun muassa poliisin putkatilojen alueelle tulon vuoksi. (ARKISTO: TEEA TUNTURI)

Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­män lisään­ty­nyt lii­ken­ne ja katu­jen heik­ko­kun­toi­suus on huo­mioi­tu Oulun kau­pun­gis­sa. Tiis­tai­na yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee alu­een katu- ja ympä­ris­tö­suun­ni­tel­man hyväk­sy­mis­tä ja näh­tä­vil­le aset­ta­mis­ta. Suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään katu­jen perus­kor­jauk­sen sekä valais­tuk­sen, kui­va­tuk­sen ja ympä­ris­tön suun­nit­te­lun.

Myös leik­ki­kent­tä ja uima­ran­ta saa­vat osan­sa kun­nos­tus­suun­ni­tel­mis­ta. Kii­min­ki­joen ran­ta-alu­eel­la suun­ni­tel­mis­sa on muun muas­sa avogril­li par­ru­penk­kei­neen, puus­ton har­ven­nus sekä uima­ran­nan hie­kan uusi­mi­nen.

Alu­een lii­ken­net­tä rasit­taa nykyi­sel­lään muun muas­sa put­kan sijain­ti enti­sen polii­sia­se­man kupees­sa.

Nie­me­län­tör­män ran­ta-alu­een suun­ni­tel­mat näky­vät Swecon suun­ni­tel­mis­sa.