Nelos­tie Oulu-Kemi: Kais­tat kape­ne­vat myös Kii­min­ki­joen poh­jois­puo­lel­la

Nelostien leveäkaistainen kapenee myös Kiiminkijoen pohjoispuolella.

Vt 4:n paran­nus­työt ete­ne­vät kevään myö­tä vauh­dik­kaas­ti. Ensi vii­kol­la (viik­ko 19) lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt muut­tu­vat myös Kii­min­ki­joen poh­jois­puo­li­sel­la tie­o­suu­del­la, jos­sa leveä­kais­ta­tie kaven­ne­taan nor­maa­li­mit­toi­hin. Samal­la alen­ne­taan ajo­no­peuk­sia.

Ajo­kais­to­jen kaven­nuk­set Räi­nän­pe­rän suun­taan toteu­te­taan niin, että lii­ken­ne ohja­taan pää­osin nykyi­sen tien län­si­reu­naan. Poik­keuk­se­na ovat rata­sil­lan ja Haa­ra­kan­kaan leväh­dy­sa­lu­een koh­dat, jois­sa ajo­kais­tat siir­ty­vät tien kes­kio­saan.

Kaven­nuk­set alka­vat Kiiminkijoki–Ii -välil­lä Ase­ma­ky­län eri­ta­so­liit­ty­män ete­läi­ses­tä ram­pis­ta ja päät­ty­vät ris­teyk­sen 847 (van­ha nelos­tie) poh­jois­puo­lel­le. Samal­la leveä­kais­ta­tie pois­tuu käy­tös­tä ja myös sii­hen liit­ty­vät opas­teet pois­te­taan maa­nan­tai­na 6.5.2019. Tie­o­suu­den pituus on noin seit­se­män kilo­met­riä.

Van­ho­jen ajo­ra­ta­mer­kin­tö­jen jyr­sin­tä­työt aloi­te­taan 6.–7.5.2019 väli­se­nä yönä. Seu­raa­va­na yönä (7.– 8.5.2019) maa­la­taan uudet ajo­ra­ta­mer­kin­nät ja lisä­tään sul­ku­pyl­väät.

Uudet kais­tat ovat 3,5 met­riä levei­tä ja niis­sä on 0,5-metrinen pien­nar. Käy­tän­nös­sä tien leveys on sama kuin nor­maa­lil­la kak­si­kais­ta­tiel­lä.

Poik­keus­jär­jes­te­ly­jä syk­syyn saak­ka

Ura­koit­si­ja­na toi­mi­van Des­tian pro­jek­ti­joh­ta­ja Ris­to Lipon mukaan kais­ta­jär­jes­te­lyt lyhen­tä­vät hie­man nykyi­siä ramp­pe­ja ja kysei­sis­sä koh­dis­sa nopeus­ra­joi­tus puto­aa tasol­le 60 km/h tun­nis­sa.

– Myös sil­ta­koh­tei­siin tulee 60 km/h nopeus­ra­joi­tuk­set, kun työt siel­lä käyn­nis­ty­vät. Kaven­nuk­set pyri­tään pois­ta­maan syk­syl­lä, Lip­po ker­too.

Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­lä muis­tut­taa kaa­su­ja­lan keven­tä­mi­ses­tä ja pie­nes­tä peli­va­ras­ta eten­kin työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä.

– Työ­mat­kaan kan­nat­taa vara­ta eten­kin ensim­mäi­si­nä päi­vi­nä muu­ta­ma minuut­ti lisä­ai­kaa. Nopeus­ra­joi­tuk­set tuo­vat tur­vaa tiel­lä­liik­ku­jil­le, mut­ta myös työ­maal­la työs­ken­te­le­vil­le, hän muis­tut­taa.

Hank­keen ete­ne­mi­ses­tä saa ajan­ta­sais­ta tie­toa hank­keen verk­ko- ja Face­book-sivuil­ta.

www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemi
www.facebook.com/vt4oulukemi/