Nel­jä suku­pol­vea Han­nuk­sen Sau­nauk­ko-näy­tel­mäs­sä

Hannus-ukko ampuu lähistölle ilmestyneen mustan linnun, jota piiat pelkäävät.

Han­nus-suvun puu­ro­juh­laa vie­tet­tiin ensim­mäi­se­nä advent­ti­sun­nun­tai­na Han­nuk­sen kylä­ta­lol­la. Juh­las­sa esi­tet­tiin näy­tel­mä Sau­nauk­ko, perä­ti nel­jän suku­pol­ven voi­mal­la.

Han­nus-ukon talos­sa asui 1900-luvun vaih­tees­sa kun­nan sijoit­ta­ma­na hoi­to­lai­se­na Juho Sau­na­kan­gas. Hänet tun­net­tiin nimel­lä sau­nauk­ko eli sau­na­lai­nen. Hänel­lä oli kan­san­pa­ran­ta­jan tai­to ja hän oli myös sel­vän­nä­ki­jä ja ennus­ta­ja. Veden voi­mal­la, kyl­ve­tyk­sil­lä ja vesi­hau­teil­la sau­nauk­ko sai vai­vai­set ihmi­set toi­pu­maan.

Näy­tel­mäs­sä esiin­tyi Aar­no Huru esit­täen Han­nus-ukkoa. Aar­non tytär Ire­ne Huru esit­ti emän­tä­pii­kaa ja Aar­non las­ten­las­ten­lap­set esit­ti­vät Han­nus-ukon lap­sen­lap­sia. Okua eli Oska­ri Hal­ko­laa esit­ti Aati Kon­tio. Vee­tiä eli Ver­ne­ri Hal­ko­laa näyt­te­li Saku Hol­tin­kos­ki. Lem­piä eli Lem­pi Hurua s. Hal­ko­la esit­ti Ali­na Kon­tio.

Avus­ta­ja­na näy­tel­mäs­sä toi­mi Aar­non tyt­tä­ren tytär Mira Kon­tio. Lisäk­si näy­tel­mäs­sä oli­vat Aar­non ser­kut Pirk­ko Runt­ti esit­täen navet­ta­pii­kaa ja Ari Hal­ko­la, joka näyt­te­li itse sau­nauk­koa. Näy­tel­män kasa­si­vat kokoon ja ohja­si­vat Ire­ne Huru ja Pirk­ko Runt­ti. Jokai­nen esiin­ty­jä antoi ideoi­ta näy­tel­män kul­kuun.

Kat­ri Hurun joh­dol­la tal­koo­vä­ki keit­ti makoi­san rii­si­puu­ron ja pais­toi tor­tut. Puu­ron syön­nin ja näy­tel­män lisäk­si lau­lel­tiin yhteis­lau­lu­ja. Musii­kis­ta vas­ta­si­vat Jus­si Huru ja Mart­ti Runt­ti. Tut­tu­jen jou­lu­lau­lu­jen lisäk­si kuul­tiin myös tai­te­li­joi­den omaa tuo­tan­toa. Pai­kal­la oli tie­ten­kin myös jou­lu­puk­ki.