Myös Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta muka­na uudes­sa yhtiös­sä

Lah­ti Ener­gia Oy, Oulun Ener­gia Oy, Oulun Seu­dun Säh­kö, Pori Ener­gia Oy ja Van­taan Ener­gia Oy sekä nykyi­sen Oulun Säh­kön­myyn­nin osak­kaat Tor­nion Ener­gia Oy, Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta, Raa­hen Ener­gia Oy, Ran­ta­kai­ran Säh­kö Oy ja Tener­gia Oy ovat alle­kir­joit­ta­neet perus­ta­mis­so­pi­muk­sen säh­kön­myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­to­jen­sa yhdis­tä­mi­ses­tä. Osa­puo­let oli­vat jo aiem­min kesä­kuus­sa teh­neet esi­so­pi­muk­sen uusien yhtiöi­den perus­ta­mi­ses­ta.

Yhteis­yri­tys­ten perus­ta­mi­nen käsi­tel­lään seu­raa­vak­si kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­tos­sa, jos­ta odo­te­taan saa­ta­van hyväk­syn­tä lop­pu­vuo­den aika­na. Yhtiöi­den perus­ta­mi­nen toteu­te­taan lii­ke­toi­min­ta­siir­rol­la, jos­sa osa­kas­yh­tiöt siir­tä­vät säh­kön­myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­not yhtei­ses­ti omis­tet­ta­vaan kon­ser­niin. Uusien yhtiöi­den on suun­ni­tel­tu aloit­ta­van toi­min­tan­sa 1.4.2020.

Oulun Ener­gias­ta ker­ro­taan, että säh­kön­myyn­nin ja asia­kas­pal­ve­lun yhdis­tä­mi­sel­lä tavoi­tel­laan yli­ver­tais­ta asia­kas­ko­ke­mus­ta ja kil­pai­lu­ky­kyis­tä hin­ta­ta­soa.