Mur­to­va­ras pake­ni polii­sia Inkon­po­lul­la – vir­ka­val­ta pyy­tää havain­to­ja var­kaan toi­min­nas­ta

Mur­to­var­kauk­sis­ta kiin­ni otet­tua epäil­lään myös ajo­neu­vo­var­kauk­sis­ta

Oulun polii­si tut­kii nel­jää epäil­tyä var­kaut­ta, jot­ka ovat koh­dis­tu­neet Hau­ki­pu­taan Inkon­po­lul­la sijait­se­viin mök­kei­hin ja nii­den piha­ra­ken­nuk­siin. Teko­jen epäil­leen tapah­tu­neen tors­tain aika­na.

Var­kauk­sis­ta epäil­ty hen­ki­lö pake­ni polii­sia tapah­tu­ma-alu­eel­la pit­kän aikaa ennen kuin hänet saa­tiin kiin­ni, Oulun polii­sis­ta ker­ro­taan. Kiin­ni ote­tun hen­ki­lön epäil­lään anas­ta­neen pako­mat­kan aika­na moot­to­ri­neu­vo­ja, joi­ta hän on käyt­tä­nyt ja pyr­ki­nyt vält­tä­mään kiin­nio­ton.

Polii­si epäi­lee samaa hen­ki­löä myös moot­to­ri­pyö­rän ja mön­ki­jän anas­ta­mi­ses­ta. Triumph-merk­ki­sen moot­to­ri­pyö­rän anas­ta­nut hen­ki­lö pake­ni polii­sia Hau­ki­pu­taal­la kah­teen ottee­seen kes­ki­viik­ko­na. Saman epäil­lyn epäil­lään myös anas­ta­neen mön­ki­jän, jol­la liik­kui Hau­ki­pu­taal­la Inkon­po­lul­la ja pake­ni polii­sia.

Oulun polii­sis­ta ker­ro­taan kiin­ni ote­tun epäil­lyn ole­van vir­ka­val­lal­le entuu­des­taan tut­tu. Epäil­lyl­lä hen­ki­löl­lä ker­ro­taan ole­van huo­mat­ta­van pal­jon rikos­his­to­ri­aa eri­tyi­ses­ti omai­suus­ri­kos­ten osal­ta.

Esi­tut­kin­ta jat­kuu epäil­lyn, asia­no­mis­ta­jien ja todis­ta­jien kuu­lus­te­lul­la. Oulun polii­si pyy­tää mur­to- tai ajo­neu­vo­var­kauk­sien havain­nei­ta ilmoit­ta­maan tie­ton­sa polii­sin vih­je­pu­he­li­meen tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen teematiimi.oulu(a)poliisi.fi.