Mopo­nuo­ru­kai­sen pako­mat­ka päät­tyi Kel­loon

Polii­si­par­tio yrit­ti tors­tai-ilta­na noin puo­li yhdek­sän aikaan pysäyt­tää Hols­tin­mäel­lä mopos­koot­te­ril­la aja­neen nuo­ren mie­hen, kos­ka hänen ajo­neu­vos­taan puut­tui rekis­te­ri­kil­pi.

Mopoi­li­ja ei kui­ten­kaan halun­nut jää­dä asi­aa sel­vit­tä­mään, vaan läh­ti aja­maan kar­kuun. Pako­mat­ka kul­ki Hols­tin­mäel­tä Heru­kan kaut­ta Raja­ky­lään ja siel­tä takai­sin Kel­loon.
Kul­jet­ta­ja käyt­ti pako­mat­kan­sa aika­na kevyen lii­ken­teen reit­te­jä sekä ajoi ajoit­tain vasen­ta lai­taa vas­ten lii­ken­net­tä. Aina­kin yksi vas­taan tul­lut mopoi­li­ja jou­tui väis­tä­mään vält­tääk­seen yhteen­tör­mäyk­sen. Lisäk­si kar­kuun pyr­ki­nyt ajoi päin punais­ta lii­ken­ne­va­loa.

Pako­mat­ka saa­tiin lop­pu­maan Kel­lon kou­lun pihaan. Mopoa kul­jet­ti alle 18-vuo­tias paik­ka­kun­ta­lai­nen nuo­ri mies. Pako­mat­kan syy oli polii­sin mukaan se, ettei hänen kul­jet­ta­man­sa skoot­te­ri ollut rekis­te­röi­ty eikä vakuu­tet­tu.

Kul­jet­ta­jan ajo­kort­ti otet­tiin polii­sin hal­tuun. Tapauk­ses­ta teh­tiin las­ten­suo­je­luil­moi­tus ja nuo­ru­kai­nen toi­mi­tet­tiin kotiin­sa. Tapaus­ta tut­ki­taan tör­keä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na sekä ajo­neu­vo­rik­ko­muk­se­na. Takaa-ajos­sa oli muka­na usei­ta polii­si­par­tioi­ta ja se kes­ti noin puo­li tun­tia.