Mopol­la moot­to­ri­pyö­rä­po­lii­sia pakoon Kii­min­gis­sä

Per­jan­tai­na hiu­kan ennen ilta­kym­men­tä Kii­min­gis­sä yrit­ti moot­to­ri­pyö­rä­po­lii­si pysäyt­tää mopoi­li­jaa. Tämä ei kui­ten­kaan nou­dat­ta­nut pysäy­tys­merk­kiä, vaan läh­ti pakoon. Mopoi­li­ja pyr­ki karis­ta­maan moot­to­ri­pyö­rän kan­noil­taan tulok­set­ta.

Usei­den kilo­met­rien pako­mat­kan aika­na mopoi­li­ja rik­koi tois­tu­vas­ti lii­ken­ne­sään­tö­jä aja­mal­la vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen puol­ta, aja­mal­la vas­toin punais­ta lii­ken­ne­va­loa sekä käyt­tä­mäl­lä par­haim­mil­laan noin 80 km/h nopeut­ta.

Ajo päät­tyi lopul­ta mopoi­li­jan menet­tet­tyä ajok­kin­sa hal­lin­nan ja kaa­dut­tua. Mopon kyy­dis­sä ollut mat­kus­ta­ja louk­ka­si kaa­tu­mi­ses­sa jal­kan­sa. Sai­raan­kul­je­tus kävi nou­ta­mas­sa hänet hoi­det­ta­vak­si.

Suu­reh­ko­jen nopeuk­sien vuok­si kat­sot­tiin, että kul­ku­neu­vo ei enää täy­tä mopon mää­ri­tel­mää, vaan se on kat­sot­ta­va moot­to­ri­pyö­räk­si. Kul­jet­ta­jal­la oli mopol­la aja­mi­seen oikeut­ta­va ajo­kort­ti, mut­ta kos­ka ajok­ki kat­sot­tiin moot­to­ri­pyö­räk­si, ei ajo­kor­tin luok­ka ollut­kaan polii­sin mukaan enää riit­tä­vä.

Polii­si kir­ja­si riko­sil­moi­tuk­sen otsi­kol­la tör­keä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­nen oikeu­det­ta sekä ajo­neu­vo­rik­ko­mus. Kul­jet­ta­ja mää­rät­tiin väliai­kai­seen ajo­kiel­toon.