Mir­va Aho­la Oulun hiip­pa­kun­nan pap­pis­a­ses­so­rik­si

Oulun hiip­pa­kun­nas­sa toi­mi­tet­tiin 11.2.2020 pap­pis­a­ses­so­ri­vaa­li. Alus­ta­van las­ken­nan mukaan eni­ten ääniä, 91 ään­tä vaa­lis­sa sai Pyhä­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra, TM, Mir­va Aho­la.

Pyhä­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mir­va Aho­la on 44-vuo­tias teo­lo­gian mais­te­ri. Hänet on vihit­ty papik­si vuon­na 1998, jon­ka jäl­keen hän on toi­mi­nut pap­pi­na Pyhä­jär­ven lisäk­si Puo­lan­gan, Haa­pa­jär­ven ja Kiu­ru­ve­den seu­ra­kun­nis­sa sekä hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri­nä Kuo­pion hiip­pa­kun­nan tuo­mio­ka­pi­tu­lis­sa. Kirk­ko­her­ra­na hän on toi­mi­nut vuo­des­ta 2009 alkaen. Pyhä­jär­ven seu­ra­kun­ta liit­tyi Oulun hiip­pa­kun­taan 1.1.2020.

Ases­so­ri on tuo­mio­ka­pi­tu­lin kol­le­gion jäsen ja val­mis­te­lee muun muas­sa kirk­ko­her­ran­vaa­le­ja kos­ke­via asioi­ta. Oulun hiip­pa­kun­nas­sa on kak­si pap­pis­a­ses­so­ria, jois­ta toi­nen on Uta­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra, rovas­ti Heik­ki Nis­si­nen. Sama hen­ki­lö voi­daan vali­ta pap­pis­a­ses­so­rik­si enin­tään kah­dek­si toi­mi­kau­dek­si.

Kirk­ko­jär­jes­tyk­sen 19 luvun 2 § 1 mom. mukaan ”pap­pis­a­ses­so­rik­si on kel­poi­nen hiip­pa­kun­taan kuu­lu­van seu­ra­kun­nan tai seu­ra­kun­tayh­ty­män pap­pi, joka on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vas­sa vir­ka­suh­tees­sa ja joka on suo­rit­ta­nut ylem­män pas­to­raa­li­tut­kin­non.”

Vaa­li­kel­poi­sia ehdok­kai­ta vaa­lis­sa oli 16, jois­ta kiin­nos­tuk­sen­sa ases­so­rin teh­tä­vään ilmai­si seit­se­män hen­ki­löä. Koko vaa­lis­sa ääniä annet­tiin yhteen­sä 352, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli 579. Äänes­tys­pro­sent­ti oli 61. Mui­den ehdok­kai­den osal­ta ääni­mää­rät hajaan­tui­vat. Seu­raa­vak­si eni­ten ääniä, 61 ään­tä sai Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra, rovas­ti Mau­no Soro­nen.

Ases­so­rin teh­tä­vään kiin­nos­tuk­sen­sa ilmais­sei­den saa­mat äänet jakau­tui­vat seu­raa­vas­ti: Aho­la Mir­va (91), Huu­ki Erk­ki (34), Met­so Ari-Pek­ka (11), Savuo­ja Ari (24), Soro­nen Mau­no (61), Tuis­ku Jaak­ko (38), Tuu­los Pet­te­ri (8).

Mir­va Aho­la.

Äänes­tys­tu­los vah­vis­te­taan tuo­mio­ka­pi­tu­lin istun­nos­sa 21.2.2020. Pap­pis­a­ses­so­rin kol­mi­vuo­ti­nen toi­mi­kausi alkaa 1.3.2020.