Ylä­kou­lu­yh­teis­työ: Min­kä­lai­sia työ­paik­ko­ja Hau­ki­pu­taal­la on?

SONY DSC

Jutun kir­joit­ta­jat osal­lis­tu­vat Ran­ta­poh­jan ja alu­een ylä­kou­lu­jen väli­seen mediayh­teis­työ­hön, jon­ka jut­tu­ja jul­kais­taan vii­koit­tain Rant­si­kas­sa ja Ran­ta­poh­jan net­ti­si­vuil­la.

Julia Ten­no
Vana­mo Kan­gas
Soh­vi Tuo­hi­maa

Kiin­nos­tuim­me Hau­ki­pu­taan eri amma­teis­ta, joten läh­dim­me haas­tat­te­le­maan eri ammat­tien työn­te­ki­jöi­tä. Kysyim­me heil­tä eri kysy­myk­siä esi­mer­kik­si tet-kysy­myk­siä ja hei­dän työ­hön­sä liit­ty­viä kysy­myk­siä.

Optik­ko Duo

Ensin kävim­me Optik­ko Duol­la haas­tat­te­le­mas­sa liik­keen yrit­tä­jää Kat­ja Aspegre­nia. Työs­sään hän kor­jaa lase­ja, tar­kas­taa näkö­jä, sovit­taa pii­lo­la­se­ja, myy sil­mä- ja aurin­ko­la­se­ja. Aspegren viih­tyy työs­sään.
He otta­vat TET:iin kou­lu­lai­sia. Tet­ti­läi­set sii­voa­vat siel­lä hyl­ly­jä ja put­saa­vat lase­ja.

Best wes­tern hotel Samant­ta

Sit­ten suun­ta­sim­me koh­ti Best wes­tern hotel Samant­taa. Siel­lä haas­tat­te­lim­me Kim­mo Kal­lio­ta.
Kal­lio tekee työs­sään talous­hal­lin­toa ja joh­ta­mis­teh­tä­viä. Hänen työn­sä on kii­reis­tä. Huo­noa Kal­lion mukaan on se, että hänen pitää olla aina töis­sä jopa koto­na, sil­ti hän viih­tyy työs­sään.

S-Mar­ket

Seu­raa­vak­si men­tiin S-mar­ket­tiin. Siel­lä me haas­tat­te­lim­me Kat­ja Rät­ti­lää ja Pir­ta Pies­kää. Työs­sään he pal­ve­le­vat asiak­kai­ta, työs­ken­te­le­vät kas­sal­la, hoi­ta­vat tilauk­sia ja työs­ken­te­le­vät pos­til­la.
Hei­dän mie­les­tään hyvää työs­sä on se, että ei tule tyl­sää ja saa olla ihmis­ten kans­sa teke­mi­sis­sä. Huo­noa kui­ten­kin se, että on kii­re ja työ on rank­kaa. S-mar­ket­tiin pää­see tetiin. Sin­ne kan­nat­taa men­nä tetiin, kos­ka siel­tä saa hyvää työ­ko­ke­mus­ta ja voi pal­vel­la asiak­kai­ta.

Lidl

Sit­ten pää­dyim­me Lidl-kaup­paan. Siel­lä haas­tat­te­lim­me Roo­sa Han­nu­laa. Työs­sään hän on kas­sal­la, pais­to­pis­teel­lä ja lait­taa hyl­lyyn tava­roi­ta. Yleen­sä hän viih­tyy työs­sään. Lid­lis­sä tet:ssä ole­vat pur­ka­vat kuor­maa ja sii­voa­vat.

Revon­tien
kul­ta ja kel­lo

Lid­lin jäl­keen menim­me Revon­tien kul­ta ja kel­loon. Se on per­hey­ri­tys, jon­ka yrit­tä­jä Lee­na Nie­me­lä tekee työs­sään kai­ken sii­vouk­ses­ta asia­kas­ta­paa­mi­siin, mut­ta sil­ti jokai­nen päi­vä ja asia­kas­ta­paa­mi­nen on eri­lai­nen.
Hän viih­tyy työs­sään, vaik­ka hänel­lä on iso vas­tuu ja hil­jai­si­na aikoi­na on haas­ta­vaa, sil­ti jokai­nen päi­vä täyt­tyy teh­tä­vis­tä. Kii­rei­sim­mät ajat ovat kesäl­lä rip­piai­ka ja tal­vel­la jou­lu.

Evi­den­sia-eläin­lää­kä­ria­se­ma

Sit­ten kävim­me Evi­den­sia-eläin­lää­kä­ria­se­mal­la haas­tat­te­le­mas­sa Kir­si Lau­ria. Hän on kli­nik­kae­läin­ten­hoi­ta­ja. Hän viih­tyy työs­sään, kos­ka hän saa hoi­taa ja aut­taa eläi­miä, ja se on mie­len­kiin­tois­ta. Välil­lä näkee mie­len­kiin­toi­sia tapauk­sia. Työ on välil­lä hänen mie­les­tään hen­ki­ses­ti ras­kas­ta ja hyvin kii­reis­tä.

Mer­vin kuk­ka

Vii­mei­se­nä menim­me käy­mään Mer­vin kukas­sa, jos­sa haas­tat­te­lim­me Jen­ni Ahos­ta, joka on kuk­ka­kaup­pias. Työs­sään hän sitoo kuk­kia kim­puik­si, suun­nit­te­lee kuk­ka-ase­tel­mia tapah­tu­miin, sii­voi­lee ja jär­jes­te­lee kaup­paa. Hän viih­tyy työs­sään, kos­ka saa teh­dä pal­jon käsin työ­tä eikä työs­sä ole huo­no­ja puo­lia. Kau­pas­sa on välil­lä kii­reis­tä ja jos­kus rau­hal­lis­ta.