Mil­la Kla­si­la met­sä­ki­san finaa­lis­sa

Mil­la Kla­si­la Iin Val­ta­rin kou­lul­ta on tänään ja huo­men­na muka­na Met­sä­vi­san finaa­lis­sa Hel­sin­gis­sä.

Met­sä­vi­sa on ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­tie­to­kil­pai­lu, jon­ka käy­tiin hel­mi­kuus­sa kou­luil­la. Finaa­liin kut­sut­tiin 50 paras­ta kou­lun­sa voit­ta­jaa opet­ta­jan­sa kans­sa. Osal­lis­tu­jat ovat kar­siu­tu­nut finaa­liin yli 25 000 oppi­laan jou­kos­ta.

Met­sä­vi­san kil­pai­lu­ky­sy­myk­set kos­ke­vat kil­pai­lun yhteis­työ­kump­pa­nei­den suun­nit­te­le­mia aihei­ta sekä kil­pai­lu­rei­til­lä näh­tä­vää met­sä­luon­toa. Visai­li­jat vas­taa­vat kysy­myk­siin omil­la puhe­li­mil­laan.

Met­sä­vi­sa on jo vuo­sia tuo­nut ope­tuk­seen perus­asioi­den, kuten met­sän eko­lo­gian ja ainei­den kier­ron lisäk­si met­sien talou­del­lis­ta, sosi­aa­lis­ta ja kult­tuu­ri­nä­kö­kul­maa. Met­sä­vi­sa ei ainoas­taan tes­taa oppi­lai­den tie­to­ja, vaan nos­taa ajan­koh­tai­sia met­sä­asioi­ta kou­lu­lais­ten ja opet­ta­jien tie­toi­suu­teen.

Kah­den päi­vän finaa­lis­sa itse maas­to­kil­pai­lu kes­tää vajaat kol­me tun­tia. Aikaa on varat­tu run­saas­ti vie­rai­luil­le ja tapaa­mi­sil­le. Tänä vuon­na tutus­tu­taan muun muas­sa Hel­sin­gin yli­opis­ton met­sä­tie­teel­li­sen osas­ton ope­tuk­seen ja tut­ki­muk­seen.

Iltaoh­jel­mas­sa kat­so­taan Arvo­kas met­säm­me -elo­ku­va ja kes­kus­tel­laan elo­ku­van teki­jän Pet­te­ri Saa­rion kans­sa doku­men­tis­ta sekä luon­to­do­ku­men­ta­ris­tin työs­tä.