Mie­li­pi­de: Ole oma itse­si ja näy­tä se!

Ajat­te­lem­me usein sitä, mitä muut ajat­te­le­vat minus­ta, ovat­ko vaat­teet tar­peek­si tyy­lik­käät ja oli­si­ko kau­lus­pai­ta sit­ten­kin pitä­nyt silit­tää.

Sinun ei tar­vit­se havi­tel­la mui­ta ihmi­siä tai luon­tei­ta, tär­kein­tä on, että tun­net itse­si ja tie­dät, mis­tä asiois­ta pidät ja mitä rakas­tat. Käve­let puis­ton lai­taa, tun­net itse­si onnel­li­sek­si juu­ri sil­lä het­kel­lä: fii­lis­te­le, hyp­pe­le ja nau­ti! Mitä väliä, vaik­ka kym­me­nen muu­ta ympä­ril­lä kat­soo suu­ril­la sil­mil­lä, ei sii­tä teh­dä mitään nume­roa. Iloit­se pie­nis­tä asiois­ta, tee arjes­ta juh­laa ja yri­tä löy­tää asiois­ta aina jokin hyvä puo­li.

Käy­tä sel­lai­sia vaat­tei­ta, jois­sa tun­net olo­si muka­vak­si, muis­ta kui­ten­kin tilan­ne, mihin olet menos­sa. Haluat pukea hie­man eri­lai­sen ylä­osan, mitä et yleen­sä käy­tä, mut­ta mie­les­sä­si pyö­rii usei­ta aja­tuk­sia. Ole sil­loin­kin roh­kea ja käy­tä sitä, et mene­tä mitään.

Ole oma itse­si, sil­loin muut ihmi­set huo­maa­vat sinut sel­lai­se­na kuin olet. Jokai­sel­la ihmi­sel­lä on oma ajat­te­lu­ta­pa, arvos­ta sitä, mut­ta älä anna sen hai­ta­ta sinun elä­mää­si.

Chill out, kaik­kea ei tar­vit­se ottaa niin vaka­vas­ti laif­fis­sa!

Niia Huo­vi­nen ja Kata­rii­na Pato­kos­ki, Hau­ki­pu­das