Mie­li­pi­de: Nuor­ten hen­gai­lu­paik­ka

Haukiputaalle toivotaan kunnon oleskelupaikkaa nuorisolle. (Arkisto: Pieta Kivari)

Hau­ki­pu­taal­la ei ole nuo­ril­le kun­non oles­ke­lu­paik­kaa, jon­ka seu­rauk­se­na esim. kou­lu­jen pihat sot­keu­tu­vat, kun nuo­ret viet­tä­vät aikaa siel­lä. Ehdot­tai­sim­me nuo­ri­so­kah­vi­laa.

Nuo­ri­so­kah­vi­la toi­mi­si ren­to­na oles­ke­lu­paik­ka­na, vii­kon­lop­pu­na voi­si jär­jes­tää toi­min­tail­to­ja esim. ker­ran kuus­sa. Kah­vi­laan voi­tai­siin lah­joit­taa kort­ti- ja lau­ta­pe­le­jä. Siel­lä voi­si olla myös ilmai­nen wifi opis­ke­lua var­ten.

Kah­vi­lan pitä­mi­nen saat­tai­si olla aluk­si kal­lis­ta ja aikaa vie­vää, mut­ta ajan myö­tä se voi­si olla tuot­ta­va yri­tys. Apu­na voi­si toi­mia myös tet-har­joit­te­li­jat ja kesä­työ­läi­set.

Hau­ki­pu­taal­la on pal­jon tyh­jiä tilo­ja myy­tä­vä­nä tai vuo­krat­ta­va­na. Jos sääs­tää vähän rahaa, etsii hal­van toi­mi­pai­kan ja mai­nos­taa yri­tys­tä niin aja­tus voi­si toi­mia. Hin­to­jen tuli­si olla sopi­via, jot­ta nuo­ret voi­si­vat ostaa siel­tä pik­ku­ra­hal­la pien­tä pur­ta­vaa. Myyn­nis­sä voi­si olla esim. kaa­kao­ta, kah­via, tee­tä, lim­saa, lei­von­nai­sia ja myös jotain suo­lais­ta.

Anni­ka ja Eri­ka, Hau­ki­pu­taan kou­lu 8B