Mie­li­pi­de: Mitä lii­kun­ta mer­kit­see minul­le?

Mie­les­tä­ni lii­kun­ta on muka­vaa, haus­kaa ja erit­täin hyö­dyl­lis­tä ihmi­sel­le. Olen koke­nut lii­kun­nan paris­sa haus­ko­ja ja pal­kit­se­via het­kiä, ja mie­les­tä­ni oli­si mie­len­kiin­tois­ta oppia kai­ken­lais­ta uusis­ta lajeis­ta.

Mie­les­tä­ni lii­kun­nas­sa hyvää on onnis­tu­mi­sen tun­ne ja itsen­sä haas­ta­mi­nen. Tut­ki­muk­sien perus­teel­la liik­ku­mi­nen vähen­tää sydän­tau­tien ris­kiä. Vas­ta­pai­nok­si sii­nä voit louk­kaan­tua ilman kun­nol­lis­ta val­mis­tau­tu­mis­ta tai vaik­ka val­mis­tau­tui­sit­kin, mikä on huo­no puo­li.

Voi­sin ottaa sel­vää uusis­ta lajeis­ta ja väli­nei­den hin­nois­ta, kos­ka mie­les­tä­ni on aika tyh­mää, että kuu­lan­työn­nös­sä käy­tet­tä­vä kuu­la mak­saa niin pal­jon, vaik­ka se on vain tie­tyn pai­noi­nen rau­ta­mö­tik­kä.

Lii­kun­nan mer­ki­tys on mie­les­tä­ni ajan­koh­tai­nen, kos­ka kesä­ur­hei­lu­kausi, esi­mer­kik­si ylei­sur­hei­lu, on aika lail­la lop­pu­mas­sa ja jää­kiek­ko­kausi alkaa.

Itse tyk­kään pela­ta sali­ban­dyä, jal­ka­pal­loa ja jää­kiek­koa. Myös kalas­tus ja fris­bee­golf ovat kivo­ja. Yleen­sä mel­kein kaik­kea haluan kokeil­la ja olen­kin kokeil­lut monia laje­ja, eikä ole mon­ta lajia, jois­ta en tyk­käi­si. Kai­ken muun hyvän lisäk­si urhei­lu yhdis­tää ihmi­siä.

Han­nu-Jaak­ko Koi­vis­to
Hau­ki­pu­das