Mie­li­pi­de: Mitä lii­kun­ta mer­kit­see minul­le?

Lii­kun­ta on mie­les­tä­ni hyö­dyl­lis­tä ja kehit­tä­vää. Mel­kein jokai­sel­la on jokin lii­kun­ta­la­ji, jos­ta tyk­kää. Minul­le lii­kun­ta on tapa pur­kaa pai­nei­ta ja stres­siä. Jokai­nen ihmi­nen tar­vit­see lii­kun­taa jos­sain muo­dos­sa, ja se on vält­tä­mä­tön­tä hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja kehi­tyk­sen kan­nal­ta.

Itsel­lä­ni on pal­jon koke­muk­sia lii­kun­nas­ta sekä jouk­kue­har­ras­tuk­sis­ta että yksi­lö­la­jeis­ta. Jal­ka­pal­lo on jää­nyt pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen, sil­lä molem­mat vel­je­ni ovat har­ras­ta­neet sitä koko ikän­sä — toi­nen har­ras­taa edel­leen. Olen kokeil­lut myös tans­sia, mut­ta se ei tun­tu­nut omal­ta jutul­ta. Täl­lä het­kel­lä har­ras­tan salil­la käy­mis­tä ja las­ket­te­len joka vuo­si.

Lii­kun­ta tuo pal­jon hyvää miel­tä, ja sii­tä tulee parem­mal­le tuu­lel­le. Se on myös kivaa ja kohot­taa kun­toa. Huo­no­ja puo­lia ovat, esi­mer­kik­si rasi­tus­vam­mat, tai lii­kun­nal­li­nen har­ras­tus, joka vie pal­jon aikaa, min­kä seu­rauk­se­na aika muu­hun jää vähiin. Lii­kun­ta on osa omaa arki­ru­tii­nia­ni, se tuo hyvää miel­tä sekä aut­taa jak­sa­maan parem­min. Sen aika­na ei juu­ri­kaan tar­vit­se aja­tel­la muu­ta, vaan saa kes­kit­tyä ainoas­taan omaan teke­mi­seen ja lii­kun­nal­li­seen kehit­ty­mi­seen.

Mie­les­tä­ni lii­kun­ta kiin­nos­ta­vaa, kos­ka on niin pal­jon eri laje­ja, joi­ta ei ole iki­nä kokeil­lut tai edes näh­nyt tai kuul­lut. Nii­hin har­ras­tuk­siin ja lajei­hin on kiva pereh­tyä, ja nii­den kaut­ta oppia uut­ta lii­kun­nan suh­teen. Haluai­sin oppia lisää eri mai­den lii­kun­ta­ta­vois­ta ja -perin­teis­tä. Lii­kun­taa on myös kiva kat­soa. Eri vuo­de­nai­koi­na käy­dään kiso­ja ja kisa­taan eri lajeis­sa, jois­ta suu­rin osa on täy­sin eri­lai­sia.

Nyky­ään lii­kun­taan on pal­jon eri mah­dol­li­suuk­sia, ja jär­jes­te­tään tapah­tu­mia, jois­sa yri­te­tään saa­da nuo­ria, ja yli­pää­tään kaik­kia ihmi­siä liik­ku­maan enem­män, ja aina­kin sen ver­ran, kuin on tar­peel­lis­ta ter­vey­den kan­nal­ta. Esi­mer­kik­si kou­lun syys­lii­kun­ta­päi­vä antoi mah­dol­li­suu­den tutus­tua uusiin lajei­hin ja mah­dol­li­suuk­siin.
J.K.