Mie­li­pi­de: Mik­si kou­lu­lii­kun­ta on eri­lais­ta tytöil­lä ja pojil­la?

Tytöt leik­ki­vät, pojat pelaa­vat jal­ka­pal­loa. Epä­rei­lua, eikö vain? On huo­mat­tu, että lii­kun­ta­tun­neil­la tytöt leik­ki­vät ja pot­ki­vat pal­loa pii­ris­sä, kun taas pojat pelaa­vat kun­nol­lis­ta jal­ka­pal­loa. Olet­ko sinä huo­man­nut saman jos­kus lii­kun­ta­tun­neil­la­si?

On tot­ta, että tyt­tö­jen lii­kun­ta muut­tuu kou­luis­sa koko ajan. Vain jot­kut lajit säi­lyt­tä­vät samat tun­ti­si­säl­löt, esi­mer­kik­si ylei­sur­hei­lu, kun taas mm. pal­lo­pe­lit ovat nyky­ään pelk­kää leik­kiä. Eivät­hän ne kos­kaan mitään oikei­ta pele­jä ole olleet, kun taas pojat pelaa­vat aina kun­nol­li­sia pele­jä. Pojil­ta odo­te­taan myös pal­jon parem­pia suo­ri­tuk­sia lii­kun­nas­sa.

Kysyim­me tyt­tö­jen lii­kun­tao­pet­ta­jal­ta mie­li­pi­det­tä asi­aan. Hän ker­toi, että molem­mil­la on samat lajit, joi­ta har­joi­tel­laan. Tytöt har­joit­te­le­vat enem­män ket­te­ryyt­tä ja hapen­ot­to­ky­kyä, ja muis­te­taan, että lii­kun­ta on vain leik­kiä. Pojil­la puo­les­taan on enem­män mm. pal­lo­pe­lien har­ras­ta­jia, jol­loin voi­daan hel­pom­min har­joi­tel­la, ja pela­ta kun­non pele­jä. Lii­kun­ta muut­tuu koko ajan, ja tytöil­lä oikeat pelit ovat vähen­ty­neet, kos­ka on tul­lut myös uusia laje­ja.

Mei­dän mie­les­täm­me asi­aan voi­tai­siin puut­tua siten, että tytöt alkai­si­vat pelaa­maan kun­non pele­jä ja har­joit­te­le­maan laje­ja tosis­saan, eikä aina vain lei­kin kaut­ta.

Jani­na, Anna ja Annii­na, Hau­ki­pu­das