Mie­li­pi­de: Mei­dän kou­lu on ihan jees

Hau­ki­pu­taan kou­lu on KiVa-kou­lu, jos­sa ketään ei kiusa­ta tai jäte­tä poru­kan ulko­puo­lel­le. Jos kiusaa­mis­ta havai­taan, sii­hen puu­tu­taan välit­tö­mäs­ti.

Väli­tun­neil­la on pal­jon aikaa näh­dä mui­ta­kin kuin vain omia luok­ka­lai­sia ja vaih­taa kuu­lu­mi­sia ennen seu­raa­van tun­nin alkua.

Plus­saa täs­sä kou­lus­sa ovat huip­pu­ki­vat opet­ta­jat, jot­ka tsemp­paa­vat oppi­lai­taan aina hyviin suo­ri­tuk­siin. Opet­ta­jat hymyi­le­vät ja ter­veh­ti­vät aina käy­tä­väl­lä vas­taan tul­les­saan.

Kou­lun sisus­tus on hyvin väri­käs ja rai­kas, mut­ta kou­lus­sam­me on lii­an vähän penk­ke­jä noin tuhan­nel­le oppi­laal­le. Nii­tä voi­si hie­man lisä­tä.

Kou­lus­sam­me on myös huo­no­ja puo­lia, kuten lii­an vähän teke­mis­tä väli­tun­neil­la, nuus­kan käyt­tö ja kou­lu­ruo­an laa­tu. Väli­tun­neil­la oli­si enem­män teke­mis­tä jos esim. pin­gis-ja bil­jar­di­pöy­tiä han­kit­tai­siin lisää ja ulos lisät­täi­siin kei­nu­ja kou­lun pie­nim­mil­le.

On sano­mat­ta­kin sel­vää, että nuus­kaa tai mitään muu­ta­kaan päih­det­tä ei tuo­da kou­luun! Nuus­kan käyt­töä ei muu­ten­kaan suo­si­tel­la alle 18-vuo­tiail­le.

Jose­fii­na Kivis­tö, Hel­mi Hil­tu­nen,
Wil­hel­mii­na Ruus­ka ja Moo­na Paa­na­nen