Mie­li­pi­de: Kuusa­mon­tien remont­ti käyn­tiin

Kuusamontien liikenne kasvaa kovaa vauhtia. Kuva: Milja Mustonen)

Edel­li­sen hal­li­tuk­sen tie­hank­kei­ta on vie­lä käyn­nis­sä Oulun seu­dul­la, ja esi­mer­kik­si Hai­luo­don 73 mil­joo­nan euron pen­ger­tie­han­ke on alka­mas­sa.

Uusi hal­li­tus panos­taa myös tiein­fraan, joka nos­taa työl­li­syyt­tä. Edel­li­nen hal­li­tus sen todis­ti, että työ luo työ­tä.

Kevääl­lä oli Kuusa­mon­tie-tilai­suus, jos­sa todet­tiin alus­ta­va suun­ni­tel­ma van­hal­le pai­kal­le, ja kus­tan­nus oli­si remon­tis­sa noin 30–40 mil­joo­naa euroa.

Täl­lä het­kel­lä val­ta­tie on kau­pun­gin sisäis­tä lii­ken­net­tä ja mat­kai­lua. Kau­pun­ki kuor­mit­taa sen lii­ken­net­tä koko ajan omil­la pää­tök­sil­lään. Vuo­ro­kausi­lii­ken­ne on 17 000–10 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa, ja vuon­na 2040 ennus­te on 23 000–14 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Tie­o­suu­del­la tulee vuo­des­sa noin 17 ajo­neu­vo­ko­la­ria ja noin 4 hen­ki­lö­va­hin­ko­ko­la­ria.

Hank­keen hyö­ty­kus­tan­nus­suh­de on var­mas­ti noin 2 eli hank­kee­seen inves­toi­ta­va raha saa­daan täl­lä ker­toi­mel­la yhteis­kun­nal­le takai­sin sil­lä saa­vu­tet­tu­jen hyö­ty­jen kaut­ta.

Väy­lä­vi­ras­tol­ta tuli­si saa­da rahoi­tus tie­suun­ni­tel­mal­le. Kuusa­mon­tien pal­ve­lu­ta­so on romah­ta­nut, ja sii­tä pitäi­si olla tien­pi­tä­jän eli val­tion huo­les­tu­nut.

Mitä teke­vät kau­pun­ki­päät­tä­jät. Osa päät­tä­jis­tä suun­nit­te­lee ratik­ka­lii­ken­net­tä, joka mak­sai­si ehkä 300 mil­joo­naa euroa ja samaan aikaan halu­taan lei­ka­ta haja-aluei­den auraus­pal­ve­lu­ja.

Päät­tä­jien tuli­si ajaa Oulu-Kii­min­ki-tie­han­ket­ta, kun hal­li­tuk­ses­sa on oma minis­te­ri ja hänen puo­lue­to­ve­rin­sa on lii­ken­ne­mi­nis­te­ri. Hal­li­tuk­seen on tulos­sa vie­lä toi­nen­kin minis­te­ri Oulus­ta.

Minis­te­reil­le tulee luo­da pai­net­ta, jot­ta pyö­rät pyö­ri­vät ja työl­li­syys kohe­nee. Kuusa­mon­tie­hank­keen rahoit­ta­ja on val­tio ja hyö­ty­jä koko Oulun seu­tu.

Autoi­li­ja