Mie­li­pi­de: Kou­lu­ruo­as­ta voi olla mon­ta eri miel­tä

Monen mie­les­tä kou­lu­ruo­ka on pahaa, mut­ta minä olen eri miel­tä. Kaik­ki ruo­at eivät tie­ten­kään ole mie­lui­sia, mut­ta mais­tan aina kaik­kia. Usein on hyvää ruo­kaa ja sil­lä saa mahan täy­teen. Mie­les­tä­ni kui­ten­kin esi­mer­kik­si pih­ve­jä ja mak­ka­roi­ta pitäi­si aina­kin ylä­kou­lu­lais­ten saa­da ottaa enem­män. Kou­lu­ruo­ka on myös moni­puo­lis­ta ja ter­veel­lis­tä. Toi­ve­ruo­kia pitäi­si olla useam­min.

Ruo­an ulko­nä­kö ei aina ole kovin hyvä, mut­ta maku sen sit­ten yllät­tää.

Ruo­kai­lu­vä­li­neet ovat yleen­sä ihan puh­tai­ta, mut­ta jos­kus saat­taa olla pie­niä tah­ro­ja. Väli­nei­tä on myös riit­tä­väs­ti.

Suo­mes­sa kai­kis­ta kou­lu­lai­sis­ta 85 pro­sent­tia syö päi­vit­täin kou­lu­ruo­kaa. Sen sijaan 13–17-vuotiaista vain 65 pro­sent­tia syö kou­lu­ruo­an päi­vit­täin. Joka kol­mas mur­ro­si­käi­nen kou­lu­lai­nen ei syö kou­lus­sa läm­min­tä ruo­kaa tai se kor­va­taan makei­sil­la.

Kou­lu­ruo­an syö­mät­tö­myy­den syik­si on arvel­tu esi­mer­kik­si vaih­toeh­to­jen hou­kut­te­le­vuut­ta, kou­lu­ruo­an laa­tua sekä kou­lun tapaa hal­li­ta ja ryt­mit­tää oppi­lai­den ajan­käyt­töä, jol­loin kou­lu­lai­nen etsii kou­lu­lou­naan ohit­ta­mi­sel­la vapaut­ta ja ylpei­lyn aihet­ta. Jak­saa pal­jon parem­min opis­kel­la, kun syö hyvin.

Niklas Nis­si­lä 8c, Hau­ki­pu­das