Mie­li­pi­de: Kou­lu­ruo­an pitää muut­tua

On maa­nan­tai. Lii­kun­ta­tun­ti lop­pui juu­ri, ja minul­la on hir­veä näl­kä. Vien kamp­peet loke­roon ja käve­len ruo­ka­laan. Etsin puh­taat astiat ja odo­tan että ruo­kaa tulee lisää kun se on lop­pu­nut. Vih­doin ruo­kaa tulee. Otan ruo­kaa ja käve­len pöy­tään syö­mään.

Otan haa­ru­kal­li­sen maka­ro­ni­laa­tik­koa suu­hu­ni ja huo­maan että maka­ro­nit ja jau­he­li­ha ovat raa­ko­ja. Otan vähän mai­toa että saan nie­lais­tua ruo­an. Huo­maan että mai­to­kin on läm­min­tä. Käyn hake­mas­sa lei­vän ja lasil­li­sen vet­tä. Syön ne ja läh­den seu­raa­val­le tun­nil­le. Tie­dän että minul­la tulee pää kipeäk­si kun en ole syö­nyt.

Kou­lu­ruo­an pitää muut­tua, kos­ka oppi­lail­la on yleen­sä nega­tii­vi­sia aja­tuk­sia sii­tä. Kou­lu­ruo­an pitää olla läm­min­tä, hyvin teh­tyä, suu­rim­man osan mie­les­tä hyvää, eikä sel­lais­ta mitä se nyky­ään on.
Mai­don pitää olla kyl­mää, peru­noi­den ja liho­jen kyp­siä.

Nyky­ään kun menen syö­mään ruo­ka on mones­ti jääh­ty­nyt­tä, mai­to läm­min­tä, astiat likai­sia ja lei­vät kovia. Kou­lu­ruo­an tekoon pitää käyt­tää aikaa että peru­nat ei ole raa­ko­ja ja ruo­ka ei mais­tui­si oppi­lai­den mie­les­tä pahal­ta. Kun ruo­ka vie­dään tar­jol­le sen pitää pysyä läm­pi­mä­nä. Astiat pitäi­si pes­tä parem­min ettei nii­hin jäi­si likaa.

Jos keit­tä­jät alkai­si­vat teke­mään ruo­an ja pese­mään astiat kun­nol­la niin se aut­tai­si oppi­lai­ta jak­sa­maan kou­lus­sa. Jos ruo­ka on pahaa minä en aina­kaan syö sitä. Minul­la on lop­pu­päi­vän huo­no ja pää­ki­peä kun en ole syö­nyt kun­nol­la.

Jaakoppi123