Mie­li­pi­de: Koi­ris­ta täy­tyy pitää huol­ta!

Moni omis­taa koi­ran ja huo­leh­tii sii­tä hyvin. Koi­ran hank­ki­mis­ta pitää miet­tiä tar­kas­ti. Koi­ras­ta pitää ottaa vas­tuu­ta, ja ulkoi­lut­ta­mi­seen sekä hoi­ta­mi­seen pitää sitou­tua.

Hylät­ty­jen koi­rien mää­rät ovat kas­va­neet vii­me vuo­si­na Oulun seu­dul­la. Suo­mes­sa hylä­tään vuo­sit­tain sato­ja koi­ria. Oulun eläin­ko­tiin tulee vuo­sit­tain noin 400 eläin­tä. Puo­let eläin­ko­tiin tul­leis­ta koi­ris­ta pää­tyy kum­min­kin takai­sin alku­pe­räi­sen omis­ta­jan­sa luo.

Kesäi­sin kuu­miin autoi­hin jäte­tään koi­ria, jol­loin koi­ril­la ei ole mah­dol­li­suut­ta pääs­tä ulos autos­ta, eikä niil­lä ole vet­tä. Koi­ris­ta pitää alkaa huo­leh­tia parem­min, eikä nii­tä saa todel­la­kaan ottaa het­ken mie­li­joh­tees­ta.

Muis­tat­han olla vas­tuul­li­nen koi­ran omis­ta­ja!

Net­ta ja Mila, Hau­ki­pu­das