Met­sä­alan osaa­jia pal­kit­tiin

Tuomas (vas.) ja Janne Paakkola Iin Metsätyö Oy:stä on palkittu pitkäjänteisestä ja ammattitaitoisesta yrittäjyydestä metsäkonealalla. Jannen sylissä Väinö.

Iin Met­sä­työ Oy:n Jan­ne ja Tuo­mas Paak­ko­la on pal­kit­tu 20 000 euron suu­rui­sel­la Eina­rin Pal­kin­nol­la. Pons­se Oyj:n perus­ta­ja ja teol­li­suus­neu­vos Eina­ri Vidgré­nin elä­män­työ­tä yllä­pi­tä­vän Eina­ri Vidgrén Sää­tiön pal­kin­to myön­ne­tään pit­kä­jän­tei­ses­tä ja ammat­ti­tai­toi­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä met­sä­ko­nea­lal­la.

Iin Met­sä­työ Oy:ssä suku­pol­ven­vaih­dos on teh­ty vii­me vuo­si­na, kun pit­kän­lin­jan met­sä­ko­neu­ra­koit­si­ja Heik­ki Paak­ko­la on siir­ty­nyt eläk­keel­le ja vel­jek­set Jan­ne ja Tuo­mas Paak­ko­la ovat jat­ka­neet per­hey­ri­tyk­sen toi­min­taa. Yri­tys­tä on kehi­tet­ty vii­me vuo­si­na voi­mak­kaas­ti, mut­ta har­ki­ten.

Nyky­ään Iin Met­sä­työl­lä on kuu­den kor­juu­ket­jun lisäk­si kak­si kai­vu­ko­net­ta ja kuusi puu­au­toa. Kul­jet­ta­jia on töis­sä noin nel­jä­kym­men­tä.
– Kun­nioi­tus isän työ­tä koh­taan on kova. Isä on aina ollut minul­le hen­ki­se­nä tuke­na tuke­na, ja nuo­rem­man vel­jen tul­tua mukaan yri­tys­toi­min­taan tukea saa myös hänel­tä, yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Paak­ko­la ker­too.

Toi­nen Eina­rin Pal­kin­to myön­net­tiin Koneu­ra­koin­ti Muti­kai­nen Oy:lle.

Kul­jet­ta­ja­pal­kin­to Kui­va­nie­mel­le

Eina­ri Vidgré­nin Sää­tiö pal­kit­si myös 28 ansioi­tu­nut­ta met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jaa 1500 euron Eina­rin Kul­jet­ta­ja­pal­kin­nol­la. Pal­kin­non saa­jien jou­kos­sa oli Mart­ti Hyvö­nen Kui­va­nie­mel­tä. Pal­kit­se­mis­pe­rus­tei­na oli­vat kor­kea­laa­tui­nen ja asia­kas­läh­töi­nen työ, tin­ki­mä­tön asen­ne työn laa­tuun sekä hyvä yhteis­työ ja kom­mu­ni­koin­ti met­sä­no­mis­ta­jien ja mui­den sidos­ryh­mien kans­sa.