Meri­var­tios­to varoit­taa uomas­ta Hau­ki­pu­taan edus­tan meria­lu­eel­la

Vartiolaiva Turvan tekemän uoman pään sijainti (65` 07.052 N  025´ 12.669 E) on Virpiniemen merivartioasemalta 1,5 km lounaaseen. Kuva: Marko Saukkoriipi

Vir­pi­nie­men meri­var­tios­to varoit­taa jääl­lä kul­ki­joi­ta var­tio­lai­va Tur­van teke­mäs­tä uomas­ta, joka syn­tyi aikai­sem­min täl­lä vii­kol­la. Uoma sijait­see noin kilo­met­rin ver­ran Vir­pi­nie­men suun­taan Hau­ki­pu­taan edus­tal­la.  Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man par­tio kävi tar­kas­ta­mas­sa uoman uudel­leen eilen ja se oli koko­naan sula.

Kaik­kia  alu­eel­la jääl­lä liik­ku­jia keho­te­taan varo­maan sulan uoman lisäk­si myös sen lähia­luet­ta.  100 met­riä lähem­mäk­si ei var­tios­ton mukaan kan­na­ta men­nä. Aluk­sen pot­ku­ri­vir­ran aiheut­ta­mien voi­mak­kai­den vir­taus­ten takia jää on osit­tain ohen­tu­nut myös uoman lähei­syy­des­sä.

Uoma ei ollut yöpak­kas­ten­kaan aika­na jää­ty­nyt ja voi pysyä sula­na pit­kään.

Uoma on noin 1,2 km pitui­nen ja alkaa Kemiin joh­ta­val­ta väy­läl­tä koh­ti itää. Uoman pään sijain­ti (65‘ 07.052 N   025´ 12.669 E) on Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta 1,5 km lou­naa­seen.