Meri­var­tios­to varoit­taa hei­kois­ta jäis­tä Perä­me­rel­lä

Perämeren jään laatuun ei kannata Virpiniemen merivartioston mukaan enää luottaa.

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man väki toi­vot­taa kai­kil­le tur­val­lis­ta pää­siäis­tä ja muis­tut­taa, että kevä­tau­rin­ko ja kohon­nut läm­pö­ti­la sulat­taa jää­tä nope­aan. Vir­tauk­set voi­vat tuo­da avo­me­rel­tä läm­pi­mäm­pää vet­tä, joka sulat­taa jää­tä myös alta­päin. Vir­tauk­set kulut­ta­vat jää­tä eri­tyi­ses­ti sal­mis­sa ja mata­li­koil­la.

Meri­var­tios­ton mukaan jään pak­suus Perä­me­ren ran­ni­kol­la vaih­te­lee 0–50 sent­ti­met­riin.

“Jään pak­suu­teen ei kan­na­ta enää luot­taa, kun jään laa­tu on jo heik­koa monin pai­koin. Yöpak­ka­set voi­vat teh­dä jää­hän aamus­ta kan­ta­van pin­nan, joka voi muut­tua nopeas­ti kan­ta­mat­to­mak­si. Vir­ta­pai­kois­sa, teh­tai­den edus­toil­la ja pai­koin ulko­me­rel­lä on avo­vet­tä”, ker­ro­taan var­tios­tos­ta.

Meri­var­tios­to ei suo­sit­te­le jääl­lä liik­ku­mis­ta enää lain­kaan. Jos jääl­le on jos­tain syys­tä pak­ko men­nä, pyy­de­tään huo­mioi­maan jääl­lä liik­ku­jia hypo­ter­mia­ris­kis­tä, sil­lä jäi­hin putoa­mi­sen jäl­keen märät vaat­teet haih­dut­ta­vat nopeas­ti läm­pöä kehos­ta.

“Jos jäi­hin vajo­aa ja kas­tuu, pitää nopeas­ti pyr­kiä takai­sin tulos­uun­taan pois avan­nos­ta ja jääl­tä sekä hakeu­tua mah­dol­li­sim­man pian suo­jaan. Varus­tuk­se­na on olta­va vähin­tään jää­nas­ka­lit kau­las­sa ja pääl­le puet­tu­na pelas­tau­tu­mis­pu­ku tai kel­lun­ta­haa­la­rit sekä mat­ka­pu­he­lin kas­tu­mi­sel­ta suo­jat­tu­na. Lisäk­si kui­vat vaat­teet on hyvä olla muka­na vesi­tii­viis­ti pakat­tu­na repus­sa”, ovat var­tios­ton neu­vot.